Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 775 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2019. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål är att skapa en arbets- och livsmiljö som främjar säkerhet och välfärd. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet riktar sin verksamhet enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som stöder denna strategi. Ett mål med verksamheten är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar. Den verksamhet ansvarsområdena för arbetarskyddet bedriver bidrar också till att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en kundorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet arbetar inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 genomförs riksomfattande tillsynsprojekt i fråga om gemensamma arbetsplatser, hyrt arbete, reparationsbyggande och det privata social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten ställs följande mål upp:

Funktionell effektivitet

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Antal inspektioner sammanlagt 27 772 26 200 27 500

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2017
utfall
%-andel årsv. 2018
mål
%-andel årsv. 2019
mål
%-andel årsv.
                   
Myndighetsinitierad verksamhet 19 034 76 318 15 647 65 272 16 016 65 265
Kundinitierad verksamhet 3 063 12 52 4 333 18 75 4 504 18 73
Förvaltnings- och stödåtgärder 2 866 11 48 4 092 17 71 4 255 17 69
Sammanlagt 24 963 100 418 24 072 100 418 24 775 100 407
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 221 24 242 24 945
Bruttoinkomster 258 170 170
Nettoutgifter 24 963 24 072 24 775
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 906    
— överförts till följande år 3 251    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring till moment 28.40.01) -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -18
Lönejusteringar 840
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -78
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 249
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 131
Nivåförändring -113
Sammanlagt 703

2019 budget 24 775 000
2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 24 072 000
2017 bokslut 24 308 000