Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 282 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 96,3 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 99,1 > 100 > 100

Antal årsverken vid centret

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 198 220 230
Avgiftsfri verksamhet 33 35 35
Sammanlagt 231 255 265

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 071 27 261 27 782
Bruttoinkomster 23 162 22 450 24 500
Nettoutgifter 1 909 4 811 3 282
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 708    
— överförts till följande år 3 879    

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 1 909 4 811 3 282
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 23 162 22 450 24 500
— offentligrättsliga prestationer 20 789 20 150 22 170
— företagsekonomiska prestationer 25 - -
— prestationer enligt speciallagar 2 076 2 050 2 080
Andra intäkter 272 250 250
       
Post som överförts från föregående år 3 708 - -
Sammanlagt 28 779 27 261 27 782

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 20 814 20 150 22 170
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 693 12 157 13 395
— andel av samkostnader 7 343 7 993 8 775
Kostnader sammanlagt 19 036 20 150 22 170
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 778 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 2 076 2 050 2 080
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 033 1 316 1 335
— andel av samkostnader 597 734 745
Kostnader sammanlagt 1 630 2 050 2 080
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 446 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 127 100 100
Produktion och kvalitetsledning
  • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
  • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
  • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
  • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
  • — beredskapen för sådana utmaningar och möjligheter för myndigheterna som beror på förändringar i den nationella och internationella verksamhetsmiljön (bl.a. Brexit) utvecklas
  • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
  • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,65 > 3,5 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 10,2 < 7,5 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedskärning av post som överförs -500
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (bortfall av tillägg av engångsnatur) -1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -122
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 98
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -1
Sammanlagt -1 529

2019 budget 3 282 000
2018 I tilläggsb. 30 000
2018 budget 4 811 000
2017 bokslut 2 080 228