Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 255 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
  • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: kundorienterad service, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling av hemvården för äldre och förbättring av närståendevården för alla ålderskategorier, digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
  • — deltagande i genomförandet av reformerna: social- och hälsovårdsreformen, minskandet av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter genom gallring bland uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen
  • — revidering av tillsynens innehåll och metoder i samarbete med regionförvaltningsverken som en del av social- och hälsovårdsreformen och beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
  • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv och riskbaserad tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
  • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
  • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 464 14 536 15 255
Bruttoinkomster 8 877 3 700 4 000
Nettoutgifter 6 587 10 836 11 255
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 205    
— överförts till följande år 6 380    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
9 536 4 500 4 800
— övriga intäkter 546 400 400
Intäkter sammanlagt 10 082 4 900 5 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 205 1 200 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 5 860 3 500 3 700
— andel av samkostnader, sammanlagt 2 158 1 400 1 500
Totalkostnader, sammanlagt 8 018 4 900 5 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 2 064 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 126 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2017
utfall
2018
prognos
2019 prognos 2018/2019
förändr., %
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 21 987 20 000 20 000 0,0
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården 37 0001) 19 0001) 10 000 -47,0
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården 1 270 1 450 1 450 0,0
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 833 970 970 0,0

1) Verkställighet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården, kräver en ny form av tillsynssamarbete och tillsynskompetens, en utveckling av tillsynens innehåll och metoder samt en utveckling av informationsunderlaget för tillsynen och möjligheten att utnyttja det. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja en vidareutveckling av dem för att svara mot nya behov. Detta sker med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av EU:s MD- och IVD-förordningar och uppgifter i anslutning till dessa (4 årsv.) 280
Tilläggsresurser för beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (-2 årsv.) -200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -46
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Lönejusteringar 317
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -54
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 87
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 76
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 419

2019 budget 11 255 000
2018 I tilläggsb. 95 000
2018 budget 10 836 000
2017 bokslut 10 762 000