Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 587 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde

3) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger inte de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2017
utfall
årsv. 2018
ordinarie budget
årsv. 2019
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 11 877 88 12 213 88 11 587 100
Avgiftsbelagd verksamhet 25 323 227 29 760 231 28 313 220
Samfinansierad verksamhet 273 3 250 4 250 4
Sammanlagt 37 473 318 42 223 323 40 150 324

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) per resultatområde

  2017
utfall
årsv. 2018
uppskattning
årsv. 2019
uppskattning
årsv.1)
             
Kärnenergi 20 136 130 21 723 134 21 030 134
Strålningsverksamhet 7 184 45 6 800 45 6 342 45
Beredskapsverksamhet 1 782 9 1 700 9 1 586 9
Forskning och utveckling 861 5 2 000 7 1 865 7
Sakkunnigtjänster 3 194 15 6 000 15 5 597 15
Kommunikation 866 5 1 000 5 934 5
Miljö 3 450 14 3 000 14 2 796 15
Gemensamma tjänster2) - 34 - 33 - 33
Sammanlagt 37 473 257 42 223 262 40 150 263

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2019 uppskattas dessa motsvara 61 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 473 42 223 40 150
Bruttoinkomster 25 596 30 010 28 563
Nettoutgifter 11 877 12 213 11 587
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 254    
— överförts till följande år 10 815    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 17 757 20 000 21 396
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 984 20 000 21 396
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -227 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 3 427 2 760 589
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 159 2 760 589
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 268 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 56 100 100
— finansiering från EU 160 150 150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 57 - -
Intäkter sammanlagt 273 250 250
       
Totala kostnader för projekten 696 500 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -423 -250 -250
Självfinansieringsandel, % 61 50 50
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Det samarbete för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med andra länder i Finlands närområde gäller däremot objekt som är viktiga för finländarnas säkerhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedskärning av post som överförs -3 000
Överföring av intäktsföringen av tillsynsavgifter för tillsyn över strålningsverksamhet till moment 11.19.12 2 271
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -126
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -7
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Lönejusteringar 248
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 75
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Nivåförändring -8
Sammanlagt -626

2019 budget 11 587 000
2018 I tilläggsb. 75 000
2018 budget 12 213 000
2017 bokslut 12 438 000