Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 334 000 euro.

Förklaring:

Effekter

Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i försäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

 2019
uppskattning
  
Produktivitet och lönsamhet 
Beslutspris (euro/avgörande)200
Produktiviteten av arbetet (avgörande/årsv.)404
  
Resultat och kvalitetsledning 
Anhängiggjorda besvärsärenden40 000
Avgjorda ärenden42 000
Behandlingstid för besvären (mån.)8,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rättelse av ökningen i antalet ärenden från tidigare år-313
Säkerställande av skälig handläggningstid500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Lönejusteringar188
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-70
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-33
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften50
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen41
Sammanlagt342

2019 budget8 334 000
2018 I tilläggsb.196 000
2018 budget7 992 000
2017 bokslut8 818 000