Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 769 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning vidareutvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom bl.a. projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
  • — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Ministeriets ledning665668587
Ledningens stöd4 5622 4282 495
Enheten för internationella frågor 2 1552 216
Kommunikation1 3901 3971 436
Förvaltning2 8262 8392 918
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården1 7141 7221 769
Avdelningen för social trygghet och försäkringar3 1553 1683 257
Avdelningen för välfärd och tjänster11 83311 88612 218
Avdelningen för arbete och jämställdhet4 7204 7414 873
Sammanlagt30 86531 00431 769

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 55937 70438 319
Bruttoinkomster6 6946 7006 550
Nettoutgifter30 86531 00431 769
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 474  
— överförts till följande år8 809  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-8
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM-225
Återföring av bortfallet av utbildningsanslag enligt ramavtalet90
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0152
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-11
Lönejusteringar721
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-194
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-71
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Temporär sänkning av StPL-avgiften244
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen116
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-21
Nivåförändring119
Sammanlagt765

2019 budget31 769 000
2018 I tilläggsb.-108 000
2018 budget31 004 000
2017 bokslut31 200 000