Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              (43.) Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningsstationer för kollektivtrafiken

2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik

3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Målet med stödprogrammet är att främja utvecklingen av eltrafiken och genom att utveckla i synnerhet laddningsinfrastrukturen minska tröskeln för att skaffa elfordon. Dessutom är målet att utvidga nätet av gastankstationer och på så sätt förbättra förutsättningarna för användning av gasdrivna fordon.

I den nationella energi- och klimatstrategin fastställs det att utsläppen från trafiken ska minskas med hälften före 2030 jämfört med 2005. Målet med strategin är att bilbeståndet ska förnyas allt snabbare och att andelen alternativ drivkraft ska öka inom bilbeståndet. Ett omfattande laddningssystem är en förutsättning för tillväxten av eltrafiken. Vid byggandet av laddningssystem bör dessutom frågor som gäller elsystemet beaktas, såsom att den elektriska effekten är tillräcklig och att systemen är flexibla. Det är också viktigt att uppmuntra företag att utveckla nya lösningar, såsom smarta styrsystem, och att kommersialisera dem. Stöd har tidigare beviljats i synnerhet för utvidgning av det offentliga laddningsnätet och för pilotprojekt som gäller elektronisk kollektivtrafik. Målet med stödprogrammet är att med beaktande av dessa åtgärder stärka den nationella laddningsinfrastrukturen och främja utvecklande av ny teknik i anslutning till infrastrukturen. Stödet ska inte användas för laddningsstationer för hushåll eller kapacitetsutbyggnad av elnätet i samband med dessa stationer.

Samhälleliga effektmål
  • — Infrastrukturen för eltrafiken utvecklas så att dess underutveckling inte utgör ett hinder för omfattande ibruktagande av elbilar
  • — Införandet av ny teknik i infrastrukturen för eltrafiken ökar
  • — Antalet tankstationer för biogas ökar i betydande grad jämfört med nuläget.

2019 budget 3 000 000
2018 budget 3 000 000