Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              (43.) Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 261 400 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas

1) till betalning av produktionsstöd för produktion av vindkraftbaserad el (en inmatningstariff)

2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie)

4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:I regeringens proposition om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor föreskrivs om ett premiesystem baserat på ett anbudsförfarande. År 2018 får utifrån anbudsförfarande ingås förbindelser om beviljande av stöd inom premiesystemet så att det under stödperioden betalas stöd för sammanlagt högst 16,8 terawattimmars elproduktion i kraftverk som godkänts inom ramen för systemet. Anbudsförfarandet anordnas år 2018. År 2019 ska inte längre anordnas något anbudsförfarande. Det uppskattas att de projekt för förnybar el som vunnit anbudsförfarandet kan inleda produktionen tidigast 2020.

Med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor stöds produktion av el med vindkraft, biogas, skogsflis och trädbränsle i anläggningar som godkänts inom inmatningstariffsystemet. Med stöd av lagen betalas till producenterna av vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el som stöd inom inmatningstariffsystemet skillnaden mellan det riktpris som fastställs i lagen och medeltalet av det områdespris för Finland som under tre månader realiserats på elbörsen (inmatningstariffsystem) samt till producenter av skogsflisbaserad el ett stöd som varierar enligt utsläppsrättens pris och skatten på torv. Till producenter av biogasbaserad och trädbränslebaserad el betalas dessutom en inmatningstariff höjd med en värmepremie vid kraftvärmeproduktion och till producenter av skogsflisbaserad el en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie när skogsflis förgasas i en förgasare för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. Stöd betalas ut i högst 12 år per kraftverk. Enligt regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (RP 175/2017 rd) stängs tariffsystemet med inmatningspris för biogaskraftverk och trädbränslekraftverk vid ingången av 2019.

Europeiska unionen har ställt som mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av slutanvändningen av energi fram till 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG har för medlemsstaterna uppställts mål för andelen energi från förnybara energikällor av slutanvändningen av energi 2020. För Finlands del är målet 38 %.

Produktionsstöd och riktpris

   
Riktpris för vindkrafts-, biogas- och trädbränslebaserad el (euro/MWh) 83,50
Värmepremie för biogasbaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 50,00
Värmepremie för trädbränslebaserad el vid kraftvärmeproduktion (euro/MWh) 20,00
— högst per år/kraftverk som producerar trädbränslebaserad el (euro) 750 000
Produktionsstöd, som varierar enligt priset på en utsläppsrätt och skatten på torv, till producenter av skogsflisbaserad el (högst euro/MWh, förutsatt att det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader är högst 10 euro/t och skatten på torv är 1,90 euro/MWh) 18,00

Samhälleliga effektmål

  • — Vindkraftverkens och biogaskraftverkens samt de på skogsenergi baserade kraftverkens konkurrenskraft förbättras jämfört med elproduktion baserad på andra energikällor
  • — Elproduktionen blir mångsidigare och självförsörjningen av el förbättras
  • — Potentialen för Finlands förnybara energi utnyttjas i industriell skala för att öka elproduktionens andel av förnybar energi på 2020-talet och det skapas förutsättningar för utveckling av ett koldioxidneutralt energisystem som starkt baserar sig på förnybara energikällor.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Vindkraftverk 231 900 000
Biogaskraftverk 10 300 000
Skogsfliskraftverk 17 700 000
Trädbränslekraftverk 1 500 000
Sammanlagt 261 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i marknadspriser, priser på utsläppsrätter och kapaciteter 24 600
Förändringar i marknadspriser och priser på utsläppsrätter (2019) -44 300
Höjning av skattenivån för torv ( 2019) -4 100
Sänkning av kvoten för vindkraft (regeringsprogr. 2015) -30 000
Sänkning av skattenivån för torv (2015 och 2016) 1 600
Nivåförändring -500
Sammanlagt -52 700

2019 budget 261 400 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 314 100 000
2017 bokslut 225 791 255