Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimyndighetens omkostnader
              20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi
              40. Energistöd
              41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
              (43.) Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
              (45.) Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
              46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader
              47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 47 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel

3) för investeringar som främjar omvandlingen av energisystemet till koldioxidsnålt.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den lagen. Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de bidrag som gäller pilotanläggningar för produktion av biodrivmedel och som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014).

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering.

Fullmakt

År 2019 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 80 000 000 euro.

Förklaring: Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel för trafiken och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper eltrafik och väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen.

Dessutom bör energistödssatsningar inriktas på pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik som främjar koldioxidsnålhet vid uppvärmning av stora städer och som särskilt grundar sig på andra metoder än förbränning. Med en sådan satsning främjas ett frivilligt, försnabbat slopande av stenkol inom energiproduktionen före 2025.

Business Finland har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra programmet för utveckling av biodrivmedel för trafiken. Business Finland svarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för pilotprojekt i anslutning till teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Samhälleliga effekter

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi   
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå   
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro)220220—275320—400
— Beviljat energistöd (mn euro)46,95580
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp)4,74—54—5

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022–Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Förbindelser som ingåtts före 201943 25024 75013 2505 50086 750
Förbindelser 20194 00032 00026 00018 00080 000
Utgifter sammanlagt47 25056 75039 25023 500166 750

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ombudgetering till investeringar enligt energi- och klimatstrategin8 440
Precisering av förslagsanslaget-17 884
Tilläggssatsningar enligt energi- och klimatstrategin500
Upphörande av utbetalningarna av en fullmaktsökning av engångsnatur (I tilläggsbudg. 2015)-1 500
Sammanlagt-10 444

2019 budget47 250 000
2018 budget57 694 000
2017 bokslut52 568 238