Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              (43.) Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Energistöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 47 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta

2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel

3) för investeringar som främjar omvandlingen av energisystemet till koldioxidsnålt.

Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den lagen. Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de bidrag som gäller pilotanläggningar för produktion av biodrivmedel och som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014).

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017).

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering.

Fullmakt

År 2019 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 80 000 000 euro.

Förklaring:Energistödet utgör en del av den ekonomiska styrning som syftar till att styra energisystemet mot effektivare lösningar som är optimala med tanke på klimatet och miljön. Energistöd behövs särskilt för att främja införandet och kommersialiseringen av ny teknik, för förnybar värmeproduktion och småskalig elproduktion, för att öka användningen av biodrivmedel för trafiken och för att stödja investeringar i energieffektivitet (inbegriper eltrafik och väteteknik). Anslaget får användas för att stödja storskaliga demonstrationsanläggningar som uppförs i Finland och som ingår i EU:s strategiska plan för energiteknik. För att också produktionen och användningen av biodrivmedel för trafiken och andra förnybara energikällor ska främjas så att en nivå som motsvarar målen nås i Finland förutsätts det att stödinsatserna i fråga om energi riktas till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik samt till utvärdering av konsekvenserna av bränsleanskaffnings-, bränsleproduktions- och bränsleanvändningskedjorna och till standardisering av alternativa bränslen.

Dessutom bör energistödssatsningar inriktas på pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik som främjar koldioxidsnålhet vid uppvärmning av stora städer och som särskilt grundar sig på andra metoder än förbränning. Med en sådan satsning främjas ett frivilligt, försnabbat slopande av stenkol inom energiproduktionen före 2025.

Business Finland har vid sidan av arbets- och näringsministeriet en central roll när det gäller att genomföra programmet för utveckling av biodrivmedel för trafiken. Business Finland svarar inom ramen för utvecklingsprogrammet för pilotprojekt i anslutning till teknik, och arbets- och näringsministeriet för stöd som riktas till demonstrationsanläggningarna.

Samhälleliga effekter

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Ny teknik införs i större utsträckning i produktionen och användningen av energi      
Mångsidigheten inom energiförsörjningen kvarstår på en god nivå      
— Investeringar som främjats genom energistöd (mn euro) 220 220—275 320—400
— Beviljat energistöd (mn euro) 46,9 55 80
— Hävstångseffekten från energistödet (investeringar/stödbelopp) 4,7 4—5 4—5

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Förbindelser som ingåtts före 2019 43 250 24 750 13 250 5 500 86 750
Förbindelser 2019 4 000 32 000 26 000 18 000 80 000
Utgifter sammanlagt 47 250 56 750 39 250 23 500 166 750

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ombudgetering till investeringar enligt energi- och klimatstrategin 8 440
Precisering av förslagsanslaget -17 884
Tilläggssatsningar enligt energi- och klimatstrategin 500
Upphörande av utbetalningarna av en fullmaktsökning av engångsnatur (I tilläggsbudg. 2015) -1 500
Sammanlagt -10 444

2019 budget 47 250 000
2018 budget 57 694 000
2017 bokslut 52 568 238