Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
              01. Energimyndighetens omkostnader
              20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi
              40. Energistöd
              41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
              (43.) Kyotomekanismerna
              44. Produktionsstöd för förnybar energi
              (45.) Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
              46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader
              47. Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 839 000 euro.

Förklaring: Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten svarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen svarar myndigheten för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Energimyndigheten svarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader. Myndigheten har också andra verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2019:

Effekt

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser   
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena (mn euro)-> 700> 800
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare (%)-> 13> 14
Administreringen av de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt i fråga om utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet   
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor (%)35,5> 37> 39
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet (TWh)-3645

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess   
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%)63> 70> 71
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare   
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar)65< 50< 50
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar)88< 40< 40
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar)65< 50< 50
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden   
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh)0,0036< 0,0034< 0,0034
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen   
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning)2 642< 2 700< 2 700
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh)0,26< 0,30< 0,30
Utvecklingen av årsverken75,77576
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,8> 3,8> 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter8 7738 1138 439
Bruttoinkomster1 7451 6001 600
Nettoutgifter7 0286 5136 839
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 635  
— överförts till följande år2 014  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Elmarknadslagens och tillsynslagens tilläggsuppgifter för viss tid (överföring från moment 32.01.21)80
Energirådgivningens tilläggsuppgifter (överföring från moment 32.60.20)80
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-20
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna3
Lönejusteringar166
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-42
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften44
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen42
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt326

2019 budget6 839 000
2018 I tilläggsb.50 000
2018 budget6 513 000
2017 bokslut6 407 000