Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              (43.) Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 839 000 euro.

Förklaring:Energimyndigheten sköter verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken, och dessa är de uppgifter som myndigheten har enligt lagstiftningen och som gäller tillsynen över och främjandet av energimarknaden och de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen. Energimyndigheten svarar för tillsynen över och främjandet av energimarknaden, dvs. parti- och detaljhandelsmarknaden för el och naturgas samt el- och naturgasnätverksamheten. I fråga om de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen svarar myndigheten för utsläppshandeln, stödsystemen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna för biobränslen samt tillsynen över och främjandet av energieffektiviteten. Energimyndigheten svarar också för verkställigheten av kompensationssystemet för utsläppshandelns indirekta kostnader. Myndigheten har också andra verkställighetsuppgifter inom energi- och klimatpolitiken.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Energimyndigheten för 2019:

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
El- och gasmarknaden fungerar effektivt och möjliggör en hög leveranssäkerhet samt skäliga och konkurrenskraftiga priser      
— Beloppet av investeringar i eldistributionsnät i enlighet med tillsynsförfarandena (mn euro) - > 700 > 800
— Kundernas aktivitet på detaljhandelsmarknaden när det gäller byte av elförsäljare (%) - > 13 > 14
Administreringen av de politiska åtgärderna för att genomföra klimatmålen förverkligas kostnadseffektivt i fråga om utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet      
— Andelen el som producerats med förnybara energikällor (%) 35,5 > 37 > 39
— Kumulativ energibesparing beräknad enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet (TWh) - 36 45

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Digitalisering av myndighetens ärendehanteringsprocess      
— Andelen elektroniska registreringar av alla registreringar (%) 63 > 70 > 71
Myndighetens tillståndsprocesser görs smidigare      
— Behandlingstid för nättillstånd (dagar) 65 < 50 < 50
— Behandlingstid för projekttillstånd (dagar) 88 < 40 < 40
— Behandlingstid för utsläppstillstånd (dagar) 65 < 50 < 50
Resurshushållningen i tillsynen över energimarknaden      
— Omkostnaderna för tillsynen över el- och naturgas/förbrukningen av el och naturgas (c/kWh) 0,0036 < 0,0034 < 0,0034
Resurshushållningen i främjandet av klimatmålen      
— Omkostnaderna för förvaltningen av utsläppshandeln per anläggning som omfattas av utsläppshandeln (euro/anläggning) 2 642 < 2 700 < 2 700
— Förvaltningskostnader för produktionsstöden för förnybar energi enligt den el som produceras i de anläggningar som omfattas av systemet (euro/MWh) 0,26 < 0,30 < 0,30
Utvecklingen av årsverken 75,7 75 76
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,8 > 3,8 > 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 773 8 113 8 439
Bruttoinkomster 1 745 1 600 1 600
Nettoutgifter 7 028 6 513 6 839
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 635    
— överförts till följande år 2 014    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Elmarknadslagens och tillsynslagens tilläggsuppgifter för viss tid (överföring från moment 32.01.21) 80
Energirådgivningens tilläggsuppgifter (överföring från moment 32.60.20) 80
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -20
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 3
Lönejusteringar 166
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -42
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 44
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 42
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt 326

2019 budget 6 839 000
2018 I tilläggsb. 50 000
2018 budget 6 513 000
2017 bokslut 6 407 000