Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              (43.) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 401 887 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

8) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2019 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 668 811 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring: Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 373 214 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 295 597 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 216 746 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 185 141 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som ska betalas ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för förskotten och betalningen av kostnaderna för den offentliga arbetskraftsservicen i fråga om överföringsutgifterna.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som delfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europeiska gemenskapernas strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”. Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 1,3 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala delaktigheten. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med initiativprogrammet för små och medelstora företag är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i den inledande fasen och kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt att genomföra nya projekt eller utveckla nytt på initiativ av existerande företag eller bereda sådana företag tillträde till marknaden.

Fördelningen av Finlands strukturfondsprogram enligt insatsområde (IO) (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC) och initiativprogrammet för små och medelstora företag)

 Andel under hela programperioden (%)Fullmakt 2019 (mn euro)
   
IO 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf)24,9159,257
IO 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf)33,2212,342
IO 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)18,3117,044
IO 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)12,881,867
IO 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)7,849,888
IO 6. Tekniskt bistånd (Eruf)1,814,166
IO 7. Tekniskt bistånd (ESF)1,26,728
Sammanlagt100,0641,292

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
  
Tidigare års förbindelser45,030---45,030
Förbindelser 201781,62827,209--108,837
Förbindelser 2018241,789242,507133,652-617,948
Förbindelser 201933,440140,451227,396267,524668,811
Sammanlagt401,887410,167361,048267,5241 440,626

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritetDe ekonomiska
ramarna i form av
fullmakt under
programperioden 2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2018
budget
Bevillningsfullmakt
2019
Budgeterat
anslag 2018
Anslag
2019
      
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)     
Tekniskt bistånd23,6043,4377,0833,2274,113
Nationella teman27,6710,2323,8150,2182,216
Regiondelar sammanlagt718,378119,748210,973112,443122,524
— Östra och Norra Finland526,96787,631153,06982,28588,896
— Södra och Västra Finland191,41132,11757,90430,15833,628
Sammanlagt769,653123,417221,871115,888128,853
      
Europeiska socialfonden (ESF)     
Tekniskt bistånd15,3812,2393,3642,1021,954
Nationella teman126,63119,54833,91918,35519,698
Regiondelar sammanlagt373,54858,637107,29855,06062,314
— Östra och Norra Finland245,77138,63870,70236,28141,061
— Södra och Västra Finland127,77719,99936,59618,77921,253
Sammanlagt515,56080,424144,58175,51783,966
      
Fonden för europeiskt bistånd (Fead)22,5413,2826,7623,0823,927
Initiativprogrammet för små och medelstora företag20,000--0,460-
      
Alla sammanlagt1 327,754207,123373,214194,947216,746

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritetDe ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt 2018
budget
Bevillningsfullmakt
2019
Budgeterat
anslag 2018
Anslag
2019
      
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)     
Tekniskt bistånd23,6043,4377,0833,3664,134
Nationella teman15,7530,1742,8610,1711,670
Regiondelar sammanlagt532,88388,393155,61986,57390,835
— Östra och Norra Finland390,88565,723114,80264,37067,010
— Södra och Västra Finland141,99822,67040,81722,20323,825
Sammanlagt572,24092,004165,56390,11096,639
      
Europeiska socialfonden (ESF)     
Tekniskt bistånd15,3812,2393,3642,1931,964
Nationella teman94,97414,66125,43914,35914,848
Regiondelar sammanlagt276,31643,97780,47443,07146,973
— Östra och Norra Finland181,79428,97853,02728,38130,952
— Södra och Västra Finland94,52214,99927,44714,69016,021
Sammanlagt386,67160,877109,27759,62363,785
      
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS)51,0004,259-8,7728,415
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)69,97517,02319,5646,99815,606
Fonden för europeiskt bistånd (Fead)3,9780,5791,1930,5670,696
Initiativprogrammet för små och medelstora företag20,000--0,461-
      
Alla totalt1 103,864174,742295,597166,531185,141

Kärnindikatorer för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”

 Utfall 2014—2017Mål
(2023)
   
Nya företag1 1531 170
Nya arbetsplatser3 56612 310
Nya forsknings-, utvecklings- och innovationsrelaterade arbetstillfällen3251 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt5 1107 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet6402 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet19 54526 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet13 11328 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa7 27111 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av fördelningen av finansieringen för ETS- och ENI CBC-program1 350
Precisering av förslagsanslaget14 270
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar under programperioden 2014—2020-2 046
Tidigareläggning av den fullmakt som budgeterats för 2020 under programperioden 2014—2020 till 201925 325
Utbetalningar av det tillägg för en fullmakt som budgeterats för 2017 under programperioden 2014—20201 510
Sammanlagt40 409

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget401 887 000
2018 budget361 478 000
2017 bokslut280 568 707