Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 401 887 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020

5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt

7) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

8) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2019 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 668 811 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 373 214 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 295 597 000 euro statlig medfinansiering. Av anslaget är sammanlagt 216 746 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 185 141 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år, så att flera projekt kan finansieras samtidigt och man därmed säkrar att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom den verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen fördelas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom respektive förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för de kostnader som ska betalas ska dessutom ha granskats på förhand enligt de nationella bestämmelserna och Europeiska unionens bestämmelser, med undantag för förskotten och betalningen av kostnaderna för den offentliga arbetskraftsservicen i fråga om överföringsutgifterna.

De lönesubventioner enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) som delfinansieras av Europeiska socialfonden kan betalas i enlighet med de i 2—4 punkten i beslutsdelen under moment 32.30.51 angivna begränsningarna av beloppet av lönekostnader som ska ersättas.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europeiska gemenskapernas strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

I det partnerskapsavtal som godkänts av Europeiska kommissionen fastställs det hur man med stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden) främjar Europa 2020-strategins syften och mål om smart och hållbar tillväxt för alla. Europeiska socialfondens och Europeiska regionala utvecklingsfondens åtgärder har samlats i Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”. Den totala finansieringen av programmet uppgår till ca 2,6 miljarder euro, av vilket EU:s medfinansiering utgör ca 1,3 miljarder euro och den nationella offentliga medfinansieringen ca 1,3 miljarder euro. Av den offentliga finansieringen uppgår statens andel till 75 % och kommunernas och den andra offentliga finansieringens andel till 25 %.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen under programperioden 2014—2020 riktas till att främja sysselsättningen, minska den strukturella arbetslösheten och förbättra arbetslivets kvalitet, säkerställa tillgången till arbetskraft, nyttiggöra kunskap och ny information, förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt till att främja den sociala delaktigheten. Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds integrering och utbyte av erfarenheter samt skapande och stärkande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena. Programmen syftar till att påverka bl.a. konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen i gränsområdena. Syftet med initiativprogrammet för små och medelstora företag är att bevilja små och medelstora företag ny lånefinansiering för grundande av nya företag, kapital i den inledande fasen och kapital avsett för att effektivisera företagens allmänna verksamhet samt att genomföra nya projekt eller utveckla nytt på initiativ av existerande företag eller bereda sådana företag tillträde till marknaden.

Fördelningen av Finlands strukturfondsprogram enligt insatsområde (IO) (exkl. andelarna för målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS), Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI, CBC) och initiativprogrammet för små och medelstora företag)

  Andel under hela programperioden (%) Fullmakt 2019 (mn euro)
     
IO 1. Små och medelstora företags konkurrenskraft (Eruf) 24,9 159,257
IO 2. Produktion och användning av ny information och kunskap (Eruf) 33,2 212,342
IO 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) 18,3 117,044
IO 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF) 12,8 81,867
IO 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF) 7,8 49,888
IO 6. Tekniskt bistånd (Eruf) 1,8 14,166
IO 7. Tekniskt bistånd (ESF) 1,2 6,728
Sammanlagt 100,0 641,292

Utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten för programperioden 2014—2020 (mn euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
   
Tidigare års förbindelser 45,030 - - - 45,030
Förbindelser 2017 81,628 27,209 - - 108,837
Förbindelser 2018 241,789 242,507 133,652 - 617,948
Förbindelser 2019 33,440 140,451 227,396 267,524 668,811
Sammanlagt 401,887 410,167 361,048 267,524 1 440,626

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, EU:s medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska
ramarna i form av
fullmakt under
programperioden 2014—2020
Budgeterad
fullmakt
2018
budget
Bevillningsfullmakt
2019
Budgeterat
anslag 2018
Anslag
2019
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,437 7,083 3,227 4,113
Nationella teman 27,671 0,232 3,815 0,218 2,216
Regiondelar sammanlagt 718,378 119,748 210,973 112,443 122,524
— Östra och Norra Finland 526,967 87,631 153,069 82,285 88,896
— Södra och Västra Finland 191,411 32,117 57,904 30,158 33,628
Sammanlagt 769,653 123,417 221,871 115,888 128,853
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,239 3,364 2,102 1,954
Nationella teman 126,631 19,548 33,919 18,355 19,698
Regiondelar sammanlagt 373,548 58,637 107,298 55,060 62,314
— Östra och Norra Finland 245,771 38,638 70,702 36,281 41,061
— Södra och Västra Finland 127,777 19,999 36,596 18,779 21,253
Sammanlagt 515,560 80,424 144,581 75,517 83,966
           
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 22,541 3,282 6,762 3,082 3,927
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - 0,460 -
           
Alla sammanlagt 1 327,754 207,123 373,214 194,947 216,746

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget för olika delområden och prioriteter, statlig medfinansiering (mn euro)

Program/delområde/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av fullmakt
under programperioden
2014—2020
Budgeterad
fullmakt 2018
budget
Bevillningsfullmakt
2019
Budgeterat
anslag 2018
Anslag
2019
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)          
Tekniskt bistånd 23,604 3,437 7,083 3,366 4,134
Nationella teman 15,753 0,174 2,861 0,171 1,670
Regiondelar sammanlagt 532,883 88,393 155,619 86,573 90,835
— Östra och Norra Finland 390,885 65,723 114,802 64,370 67,010
— Södra och Västra Finland 141,998 22,670 40,817 22,203 23,825
Sammanlagt 572,240 92,004 165,563 90,110 96,639
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Tekniskt bistånd 15,381 2,239 3,364 2,193 1,964
Nationella teman 94,974 14,661 25,439 14,359 14,848
Regiondelar sammanlagt 276,316 43,977 80,474 43,071 46,973
— Östra och Norra Finland 181,794 28,978 53,027 28,381 30,952
— Södra och Västra Finland 94,522 14,999 27,447 14,690 16,021
Sammanlagt 386,671 60,877 109,277 59,623 63,785
           
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 51,000 4,259 - 8,772 8,415
Delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 69,975 17,023 19,564 6,998 15,606
Fonden för europeiskt bistånd (Fead) 3,978 0,579 1,193 0,567 0,696
Initiativprogrammet för små och medelstora företag 20,000 - - 0,461 -
           
Alla totalt 1 103,864 174,742 295,597 166,531 185,141

Kärnindikatorer för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020”

  Utfall 2014—2017 Mål
(2023)
     
Nya företag 1 153 1 170
Nya arbetsplatser 3 566 12 310
Nya forsknings-, utvecklings- och innovationsrelaterade arbetstillfällen 325 1 330
Antal företag som deltar i forsknings- och utvecklingsinstitutionernas projekt 5 110 7 900
Antal företag som främjar koldioxidsnålhet 640 2 065
Deltagare under 30 år som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet 19 545 26 000
Inom utbildningsåtgärderna: deltagare som fullgjort grundskolestadiet 13 113 28 200
Inom åtgärder för att stärka delaktigheten: långtidsarbetslösa 7 271 11 250

Utbetalningar av EU-stöd har antecknats under moment 12.32.50 och poster som föranleds av återkrav under moment 12.39.10. Ränteintäkter från landskapsförbunden samt eventuella återbetalningar av anslag som betalats till landskapsförbunden under tidigare år har antecknats under moment 12.32.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av fördelningen av finansieringen för ETS- och ENI CBC-program 1 350
Precisering av förslagsanslaget 14 270
Prognostisering av reserveringen för utbetalningar under programperioden 2014—2020 -2 046
Tidigareläggning av den fullmakt som budgeterats för 2020 under programperioden 2014—2020 till 2019 25 325
Utbetalningar av det tillägg för en fullmakt som budgeterats för 2017 under programperioden 2014—2020 1 510
Sammanlagt 40 409

Anslaget står delvis utanför ramen.


2019 budget 401 887 000
2018 budget 361 478 000
2017 bokslut 280 568 707