Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 178 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2019. Under momentet finns ingen bevillningsfullmakt för att bevilja nya understöd.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
         
Förbindelser som ingåtts före 2019 8 178 1 678 1 678 11 534
Utgifter sammanlagt 8 178 1 678 1 678 11 534

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015) -3 693
Minskning av utbetalningarna av en fullmaktsökning av engångsnatur -4 900
Precisering av förslagsanslaget 4 600
Sammanlagt -3 993

2019 budget 8 178 000
2018 I tilläggsb. 4 000 000
2018 budget 12 171 000
2017 bokslut 21 876 457