Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
              40. Införande av regionala innovationer och försök
              42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
              (43.) Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              44. Regionalt transportstöd
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
              65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och innovationspolitiken. Anslaget får användas

1) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

2) för utvecklingsprojekt som syftar till regionutveckling och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan en regions kommuner

3) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal

4) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Föremål för finansiering är regionstädernas projekt som stöder tillgången på kunnig arbetskraft.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Regionstädernas projekt3 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-10 000
Sammanlagt-7 000

2019 budget3 000 000
2018 I tilläggsb.5 208 000
2018 budget10 000 000
2017 bokslut16 987 000