Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              (31.) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              53. Hemtransport av och ersättning till resenärer
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Förklaring: Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) möjliggör betalning av hemtransporter av och ersättning till resenärer i händelse av att leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. Kostnaderna för hemtransport kan betalas med statens medel, om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Även resenärers fordringar kan betalas med statens medel, om den säkerhet som ställts inte räcker till för att betala alla fordringar eller betalningen av dem med säkerheten räcker oskäligt länge. Kostnaderna för hemtransport och ersättningar till resenärer ersätts staten genom säkerheterna. Dessutom samlas det av researrangörer in en avgift av skattenatur som uppgår till 0,024 % av omsättningen av försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgiften förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka från säkerheterna. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 250 000 euro 2019.


2019 budget1 000 000
2018 budget1 000 000