Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              (31.) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              53. Hemtransport av och ersättning till resenärer
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 564 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.

Förklaring: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar mineralhanteringen. Tukes främjar företagens konkurrenskraft och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2019:

Effekt

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Riskhanteringen hos företag där det finns risk för storolyckor förbättras   
— Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%) 64 60 65
De farligaste kemikalierna blir färre till antalet   
— Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg minskar (%) 30 30 30
Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden   
— Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (medelvärde under fem år av den procentuella andelen) 20< 19< 19

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Tillsynen är riskbaserad och effektiv   
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal)46 86739 45049 700
— Kundtillfredsställelse (1—5)44> 4
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%)151535
Utvecklingen av årsverken259268274
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,63,53,8

Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer6 9656 1905 979
Intäkter sammanlagt6 9656 1905 979
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet3 1732 7842 607
Intäkter sammanlagt6 9656 1905 979
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader4 0263 8003 635
— andel av samkostnader2 9312 3902 344
Kostnader sammanlagt6 9576 1905 979
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)8--
Kostnadsmotsvarighet, %100100100

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter24 65623 83424 178
Bruttoinkomster5 0004 7634 614
Nettoutgifter19 65619 07119 564
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 252  
— överförts till följande år3 078  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring till moment 30.20.01)-35
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde120
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring från moment 32.01.21)40
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-70
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-14
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna7
Lönejusteringar491
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-88
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften127
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen92
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt493

2019 budget19 564 000
2018 I tilläggsb.147 000
2018 budget19 071 000
2017 bokslut19 482 000