Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              (31.) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              53. Hemtransport av och ersättning till resenärer
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 943 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet från och med ingången av 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen som innebär att förvaltningen av företags- och organisationsdatasystemet (FODS) överförs till Patent- och registerstyrelsen vid ingången av 2019.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2019:

Effekt
  • — Uppgifterna i PRS register står till samhällets förfogande på ett effektivt sätt och ämbetsverkets tjänster stöder innovationsverksamhet och företagande.

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Funktionell effektivitet   
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %)5,8> 1,0> 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %)-6,9< 2,0< 2,0
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse (1—5)3,9> 4,0> 4,0
E-tjänster   
— Patentansökningar (%)95,7> 92> 92
— Varumärkesansökningar (%)85,5> 90> 90
— Anmälningar till handelsregistret (%)51,2> 60> 65
— Anmälningar till föreningsregistret (%)81,5> 83> 80
Genomsnittliga behandlingstider   
— Nationella patentansökningar (år)2,5< 2,4< 2,4
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%)89,3> 90> 90
— Nationella varumärkesansökningar (mån.)2,6< 3,0< 2,5
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar)1,9< 2< 2
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar)4< 5< 5
Utvecklingen av årsverken393397390
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,83,73,8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer51 15746 00046 000
— övriga intäkter 379--
Intäkter sammanlagt51 53646 00046 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader41 88745 74744 443
— andel av samkostnader9 3989 5009 500
Kostnader sammanlagt51 28555 24753 943
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)251-9 247-7 943
Kostnadsmotsvarighet, %1008385

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter48 47155 24753 943
Bruttoinkomster51 53646 00046 000
Nettoutgifter-3 0659 2477 943
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 435  
— överförts till följande år11 946  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)-950
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring från moment 28.10.01)1 000
Inrättande av ett förmånstagarregister-1 000
Täckande av OFR-tillsynen med serviceavgifter-145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-178
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-7
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-10
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-14
Sammanlagt-1 304

2019 budget7 943 000
2018 budget9 247 000
2017 bokslut2 445 896