Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
              01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              (31.) Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
              50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              51. Vissa former av sjömansservice
              52. Lönegaranti
              53. Hemtransport av och ersättning till resenärer
              95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 548 000 euro.

Förklaring: Konkurrens- och konsumentverket ser till att marknaden fungerar väl. Målet är att trygga en sund och fungerande konkurrens och att öka effektiviteten inom ekonomin såväl i privat som i offentlig verksamhet och att se till att företagen handlar ansvarsfullt och att konsumenterna kan lita på att marknaden fungerar och att störningssituationer snabbt reds ut. Överdirektören med ansvar för konsumentfrågor är konsumentombudsman. Konsumentrådgivningen övergår vid ingången av 2019 till ämbetsverkets uppgifter. Dessutom arbetar verket allmänt för att främja en fungerande konkurrens och konsumenternas ställning samt sköter de internationella uppgifter som tilldelats verket.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket, beredskapslagen och lagen om konsumenttvistenämnden. I den föreslås att konsumentrådgivningen vid ingången av 2019 ska överföras från magistraterna till ämbetsverkets uppgifter.

Konkurrensverket skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt och för ny och sund företagsverksamhet. Den ekonomiska konkurrensen styr förnyelsen av ekonomin och skapar incitament för innovationer och investeringar. Konsumenternas förtroende för verksamhetsmiljön och aktörerna på marknaden skapar förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Genom konkurrens- och konsumentpolitiska åtgärder och samarbete med de övriga myndigheterna ges den grå ekonomin mindre rörelseutrymme.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konkurrens- och konsumentverket för 2019:

Effekt

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Konkurrensintensiteten på hemmamarknaden i Finland ökar   
— konkurrensintensiteten på hemmamarknaden / Finlands positionering i förhållande till andra länder97/13750/14050/140
Finländarnas förtroende för marknader som digitaliseras ökar   
— andelen finländare som har förtroende för näthandeln på EU:s inre marknad (%)436060

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Stärkt trovärdig politik mot "hard core"-karteller   
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5)3,6> 4,0> 4,0
Genom övervakning av företagsköp förhindras effektivt konkurrensproblem som beror på monopol   
— Intressentgruppernas bedömning (skala 1—5)3,6> 3,7> 3,7
Genom konsumentombudsmannens åtgärder ändrar näringsidkarna sitt beteende i samklang med konsumentskyddslagstiftningen   
— Fall där ett företag har ändrat sin verksamhet i samklang med konsumentskyddslagstiftningen (st.)93130130
Konsumentrådgivning   
— Av de kunder som ringt den nationella telefonrådgivningen har betjänats minst (%)1)80,29090
Utvecklingen av årsverken134,6145203
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,6> 3,6> 3,7

1) Konsumentrådgivningen övergår från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket 1.1.2019.

Uppskattad fördelning av årsverken sektorsvis

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Främjande av marknadernas funktion26,925,525,5
Konkurrensövervakning59,267,067,0
Konsumentombudsmannens tillsyn och annat konsumentskydd32,935,535,5
Konsumentrådgivning--58,0
Förvaltningstjänster15,617,017,0
Sammanlagt134,6145203

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter11 02611 74815 908
Bruttoinkomster736560360
Nettoutgifter10 29011 18815 548
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 649  
— överförts till följande år1 978  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Det nya lönesystemet18
Konsumentrådgivning (58 årsv.) (överföring från moment 28.40.02)3 700
Styrning av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (-1 årsverke) (överföring till moment 25.01.01)-62
Tillsyn över paketreserörelser390
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-39
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-11
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna9
Lönejusteringar309
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-50
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-27
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften89
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen42
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt4 360

2019 budget15 548 000
2018 I tilläggsb.92 000
2018 budget11 188 000
2017 bokslut10 619 000