Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 244 061 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller anskaffning av motsvarande tjänster samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar

2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen så att i genomsnitt högst 4 000 personer är sysselsatta inom ett år. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts

4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts

5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa

6) till kostnader för försäkringsskydd

7) till den helhet som man anskaffar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt sådan service som nämns i 1 punkten.

Anslaget får också användas

1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande

3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet

4) för betalning av beslut enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017)

5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftsutbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke

6) till betalning av en sysselsättningspremie till företag som med hjälp av lönesubvention anställer en arbetslös som tillsvidareanställd eller om en visstidsanställning under lönesubventionsperioden ändras till en tillsvidareanställning

7) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för utgifter som föranleds av en privat anordnares eller någon annan partners anskaffning av sådana tjänster som har samband med kartläggning och stödjande av hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och som främjar arbetslösas möjligheter till sysselsättning.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

Fullmakt

År 2019 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2019 till ett belopp av högst 65 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Sakkunnigbedömningar3 320 000
Arbetsprövning och arbetsträning21 710 000
  
Upphandling av arbetskraftsutbildning 
— Yrkesutbildning74 388 000
— Integrationsutbildning61 428 000
Utbildning som anskaffas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten1 700 000
Sammanlagt137 516 000
  
Startpeng8 700 000
  
Lönesubventionerat arbete 
— Statsförvaltningen12 355 000
— Kommunerna och samkommunerna9 800 000
— Privata sektorn31 500 000
Sammanlagt53 655 000
  
Sysselsättningspolitiskt understöd7 000 000
Upphandling av utvecklingstjänster för företagsverksamhet8 000 000
Ersättningar1 910 000
Försäkringsskydd950 000
Utgifter för serviceutveckling och serviceförsök1 300 000
Alla sammanlagt244 061 000

Maximibeloppet för den lönesubvention på 100 % som riktas till föreningar, stiftelser och registrerade religionssamfund höjs till 4 000 årsverken. Lönesubventionerat arbete och startpeng för arbetslösa finansieras med anslagen för arbetslöshetsförmåner under moment 33.20.50 och 33.20.52 under huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i fråga om det belopp som motsvarar grunddagpenningen och den överstigande delen finansieras med medel under moment 32.30.51 åren 2017—2018. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om fortsatt användning av de anslag som staten anvisar för arbetslöshetsförmåner för finansiering av lönesubventionen och startpengen, i syfte att fortsätta finansieringsarrangemanget under 2019—2020.

Samhälleliga effektmål

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
— Arbets- och näringstjänstens totala effektivitet (index 100 = effektiv)858789
— andelen arbetslösa efter 3 månaders yrkesinriktad arbetskraftsutbildning1) (%)38,1< 35< 32
— andelen arbetslösa efter 3 månaders lönesubventionerat arbete (%)50,9< 45< 45
— andelen arbetslösa efter 3 månaders integrationsutbildning (%)28,4< 28< 27

1) Inbegriper endast den yrkesinriktade arbetskraftsutbildning som finansieras med medel under moment 32.30.51 (2018 är målet inte direkt jämförbart med utfallet och uppskattningen för föregående år).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt
fr.o.m.
2019
      
Arbetskraftsutbildning     
Förbindelser som ingåtts före år 201962 70010 500500-73 700
Förbindelser 2019-55 0009 50050065 000
Utgifter sammanlagt62 70065 50010 000500138 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Akuta anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin (regeringsprogr. 2015)-20 000
Anslagsminskning som hänför sig till stora poster som överförs-50 000
Integrationsutbildning1 611
Ungdomsarbetslöshet, återföring av en överföring av engångsnatur16 400
Upphandling av arbetskraftsutbildning (överföring till moment 29.20.30)-31 000
Sammanlagt-82 989

2019 budget244 061 000
2018 I tilläggsb.29 000 000
2018 budget327 050 000
2017 bokslut433 753 000