Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
              01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 171 793 000 euro.

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2019:

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Arbetsgivarkunders tillfredsställelse totalt (1—5)4,0> 4,0> 4,0
Arbetssökande kunders tillfredsställelse totalt (1—5)3,7> 4,0> 4,0
Utvecklingen av årsverken2 9032 7132 888
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,4> 3,4> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter157 992163 476172 193
Bruttoinkomster518400400
Nettoutgifter157 474163 076171 793
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 415  
— överförts till följande år33 072  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring till moment 32.01.02)-1 700
Bortfall av tillägg av engångsnatur (inrättande av arbets- och näringsbyråernas gemensamma riksomfattande enhet för positiv strukturomvandling)-100
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet)-10 000
Euroguidance-tjänster (överföring till moment 29.01.02)-80
Främjande av invandrares integration, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03)-400
Periodiska intervjuer10 000
Tilläggsresurser för genomförande av aktiveringsmodellen10 300
Ungdomsarbetslöshet: Servicepaketet med psykosocialt stöd, återföring av en överföring av engångsnatur-3 000
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring till moment 29.01.02)-50
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-124
Indexhöjning av hyresutgifterna107
Lönejusteringar4 483
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-850
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-713
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-378
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-38
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 117
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen143
Sammanlagt8 717

2019 budget171 793 000
2018 I tilläggsb.1 258 000
2018 budget163 076 000
2017 bokslut173 131 000