Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 251 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd

1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag

2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd

1) för standardiseringsverksamhet

2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet.

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt.

För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det allmänna understödet får användas för att utveckla och producera tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, för standardiseringsverksamhet, för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet samt för att främja finsk formgivning både i och utanför Finland. Den främsta uppgiften för de sammanslutningar som främjar internationalisering är att som en del av nätverket Team Finland tillhandahålla tjänster för finländska företag och finländskt näringsliv både i och utanför Finland.

Specialunderstöd får användas för projekt som drivs av statsbidragssammanslutningar, offentliga sammanslutningar eller andra sammanslutningar och som främjar näringspolitik och företagens förnyelse och internationalisering.

Effekt

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Standardisering stöder utvecklandet och kommersialiseringen av ny teknik och nya marknader      
— Antal arbetsobjekt på nya områden 1 140 1 100 1 200
Konsumtionen inriktas på miljösparande produkter och tjänster samt antalet finländska företag som förbinder sig till att vara ansvarsfulla - ökar ökar

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Företagens förnyelse och globala internationaliseringstjänster 2 921 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sammanlagt 4 251 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur -750
Team Finland-programverksamhet (överföring till moment 32.20.06) -5 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -8 000
Sammanlagt -13 750

2019 budget 4 251 000
2018 budget 18 001 000
2017 bokslut 14 143 000