Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 158 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2019:

Effekter

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Människorna och miljön      
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst (%) 44 35 32
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst (%) 32 24 20
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 3,1 > 3,1 3,0
     
Företagen och näringarna      
Nya företag med internationell inriktning (antal) - 1 750 1 500
Företag som uppstått genom olika finansieringsåtgärder (antal) 7 058 10 000 8 500
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) 2,6 2,7 2,7
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) - < 5 < 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) - < 46 < 46
       
Miljön och naturresurserna      
Inrättade naturskyddsområden (ha) 12 062 5 500 5 200
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) 64,2 64 64

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) 4,1 > 4 > 4
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 3,7 - > 3,7
Fullständigt genomförande av tillsynsplaner (%) 100 100 100
Utvecklingen av årsverken 2 956 2 879 2 796
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) 3,6 > 3,5 > 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 208 041 199 255 200 158
Bruttoinkomster 34 682 30 000 30 000
Nettoutgifter 173 359 169 255 170 158
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 32 520    
— överförts till följande år 31 191    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 182 10 000 10 000
— övriga intäkter -8 - -
Intäkter sammanlagt 10 174 10 000 10 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 883 8 200 6 500
— andel av samkostnader 3 065 2 800 3 500
Kostnader sammanlagt 8 948 11 000 10 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 226 -1 000 -
Kostnadsmotsvarighet, % 114 91 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 7 788 6 000 6 000
— finansiering från EU 9 - -
— annan finansiering utanför statsförvaltningen - - -
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 2 142 1 500 1 500
Intäkter sammanlagt 9 939 7 500 7 500
       
Totala kostnader för projekten 12 056 9 000 9 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -2 117 -1 500 -1 500
Självfinansieringsandel, % 18 17 17

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.30.01 och 51, 32.40.51 och 52, 32.50.42, 44 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring från moment 32.30.01) 1 700
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-1 årsverke) (överföring till moment 26.20.01) -60
Betalning av eget kapital servicecentret, återföring av en överföring av engångsnatur -460
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.20.06) 109
Webbplatsen Work in Finland, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03) -170
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 491
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -120
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -130
Indexhöjning av hyresutgifterna 76
Lönejusteringar 4 472
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -980
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -902
Sparbeslut -1 800
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -412
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -41
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -260
Sammanlagt 903

2019 budget 170 158 000
2018 I tilläggsb. 1 172 000
2018 budget 169 255 000
2017 bokslut 172 030 000