Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 158 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren

2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2019:

Effekter

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Människorna och miljön   
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst (%)443532
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst (%)322420
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)3,1> 3,13,0
   
Företagen och näringarna   
Nya företag med internationell inriktning (antal)-1 7501 500
Företag som uppstått genom olika finansieringsåtgärder (antal)7 05810 0008 500
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5)2,62,72,7
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha)-< 5< 5
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha)-< 46< 46
    
Miljön och naturresurserna   
Inrättade naturskyddsområden (ha)12 0625 5005 200
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%)64,26464

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5)4,1> 4> 4
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,7-> 3,7
Fullständigt genomförande av tillsynsplaner (%)100100100
Utvecklingen av årsverken2 9562 8792 796
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5)3,6> 3,5> 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter208 041199 255200 158
Bruttoinkomster34 68230 00030 000
Nettoutgifter173 359169 255170 158
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år32 520  
— överförts till följande år31 191  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer10 18210 00010 000
— övriga intäkter-8--
Intäkter sammanlagt10 17410 00010 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 8838 2006 500
— andel av samkostnader3 0652 8003 500
Kostnader sammanlagt8 94811 00010 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 226-1 000-
Kostnadsmotsvarighet, %11491100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk7 7886 0006 000
— finansiering från EU9--
— annan finansiering utanför statsförvaltningen---
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten2 1421 5001 500
Intäkter sammanlagt9 9397 5007 500
    
Totala kostnader för projekten12 0569 0009 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-2 117-1 500-1 500
Självfinansieringsandel, %181717

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.30.01 och 51, 32.40.51 och 52, 32.50.42, 44 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring från moment 32.30.01)1 700
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-1 årsverke) (överföring till moment 26.20.01)-60
Betalning av eget kapital servicecentret, återföring av en överföring av engångsnatur-460
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.20.06)109
Webbplatsen Work in Finland, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03)-170
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-1 491
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-120
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-130
Indexhöjning av hyresutgifterna76
Lönejusteringar4 472
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-980
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-902
Sparbeslut-1 800
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-412
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-41
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 372
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-260
Sammanlagt903

2019 budget170 158 000
2018 I tilläggsb.1 172 000
2018 budget169 255 000
2017 bokslut172 030 000