Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 700 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor

4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2019:

Verksamhetens resultat

  2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 28 25 30
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 79 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0,6 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 24 35 20
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen om den inre marknaden (%) 0,6 < 1,0 < 1,0
Antal årsverken inom arbets- och näringsministeriet      
— Omkostnadsmoment 32.01.01 377 384 387
— Övriga moment 21 21 13

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 41 642 39 785 42 700
Bruttoinkomster 9 264 7 100 9 000
Nettoutgifter 32 378 32 685 33 700
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 344    
— överförts till följande år 7 419    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -10
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01) -4
Utvärdering av företagsstödens effektivitet 200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 72
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Lönejusteringar 778
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -239
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -72
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 254
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 166
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt 1 015

2019 budget 33 700 000
2018 I tilläggsb. 189 000
2018 budget 32 685 000
2017 bokslut 34 453 000