Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. Närings- och innovationspolitik
         30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 700 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation

2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag

3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor

4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2019:

Verksamhetens resultat

 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Produktion och kvalitetsledning   
Arbets- och näringsministeriet   
Regeringspropositioner (st.)282530
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)79> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,600
Statsrådsförordningar (st.)243520
Genomförandeunderskott i fråga om direktiv som omfattas av lagstiftningen om den inre marknaden (%)0,6< 1,0< 1,0
Antal årsverken inom arbets- och näringsministeriet   
— Omkostnadsmoment 32.01.01377384387
— Övriga moment212113

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget

2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter41 64239 78542 700
Bruttoinkomster9 2647 1009 000
Nettoutgifter32 37832 68533 700
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 344  
— överförts till följande år7 419  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-10
Löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig (överföring till moment 24.01.01)-4
Utvärdering av företagsstödens effektivitet200
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0172
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Lönejusteringar778
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-239
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-72
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Temporär sänkning av StPL-avgiften254
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen166
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Sammanlagt1 015

2019 budget33 700 000
2018 I tilläggsb.189 000
2018 budget32 685 000
2017 bokslut34 453 000