Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

50. Väder-, havs- och klimattjänsterPDF-versio

Förklaring:Med de uppgifter som Meteorologiska institutet producerat om atmosfären och haven samt med väderleks-, havs- och klimattjänster främjas säkerheten, välbefinnandet och näringslivets verksamhetsförutsättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och över förvaltningsgränserna. Institutet har också en central roll vid produktionen av den basinformation som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringen.

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 983 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 1 536 000 euro.

Förklaring:Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om klimatet, atmosfären och haven samt tillhandahåller väderleks-, havs- och klimattjänster.

Meteorologiska institutet har bl.a. till uppgift att

  • — producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov
  • — samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt
  • — bedriva och främja meteorologisk forskning, forskning om klimatförändringar, fysikalisk havsforskning, polarforskning, rymdforskning och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.

Meteorologiska institutets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att med hjälp av sina väderleks-, situations- och varningstjänster främja i synnerhet trafikens och kommunikationens smidighet, driftsäkerhet och säkerhet, att genom produktion av öppna data stödja uppkomsten av en servicemarknad som baserar sig på väder- och klimatuppgifter samt att skapa förutsättningar för produktion av kvalitativa, säkra, förutsägbara och tillgängliga tjänster i realtid.

För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2019, vilka stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation      
Tyngdpunkten i prognoserna överförs till verkningsfullheten för kunderna.      
Meteorologiska institutets tjänster skapar mervärde till stöd för beslutsfattandet (enkät skalan 1—5) 4,0 3,9 3,9
Meteorologiska institutet upplevs som en primär tillhandahållare av information inom sitt verksamhetsområde. Prognosernas kvalitet är utan tvekan den bästa i Finland.      
Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1—5) 4,1 4,0 4,0
2. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter      
Öppen data och källkod samt våra molntjänster utnyttjas effektivt i forskningen, i utvecklingen av tjänsterna och i synnerhet av den automatiserade trafiken samt som stöd för den nya affärsverksamheten.      
Statsrådets principbeslut om nyttjande av stordata inom affärsverksamhet genomförs genom användning av öppna data och öppen källkod. Meteorologiska institutet har utarbetat en marknadsförings- och kommunikationsplan för öppna data och deltagit i förvaltningsområdets gemensamma åtgärder för utveckling när det gäller öppna data. Utarbetandet av databokslutet har inletts. En teknisk färdplan för att uppfylla INSPIRE-kraven har utarbetats. Man har fått de första externa användarna av öppen källkod. En åtgärdsplan för att förbättra effektiviteten har utarbetats och genomförandet inleds. Försök med att öppna forskningsmaterial görs och en plan för öppet forskningsmaterial utarbetas. Databokslutet har tagits i bruk. Genomförandet av åtgärdsplanen för att förbättra effektiviteten pågår.
Vår forskning är betydande och gagnar ett kunskapsbaserat beslutsfattande.      
Antal hänvisningar i databasen Web of science 12 763 12 000 12 500
Genomförande av principbeslutet om intelligent robotisering och automatisering samt genomförande av förvaltningsområdets gemensamma färdplan för automatisering inom transportsektorn.      
Ny kunskap om vädertjänster och väderrapporter inom den uppkopplade och automatiserade trafiken. Kunskapen har utnyttjats i utvecklingen av tjänsterna t.ex. i godstrafiken och genom tjänsterna har man särskilt förbättrat säkerheten och förutsägbarheten för godstransporterna.   Färdplanen är klar. Den första pilottjänsten där forskningsresultat utnyttjas har tagits fram. Färdplanen uppdateras utifrån forskningsresultat. Nya genombrott inom forskningen när det gäller robotisering har nåtts: pilotförsök med en autonom station för meteorologisk sondering med drönare. Utnyttjandet av nya observationsmetoder såsom mobila observationer utvidgas.
3. Trafik- och kommunikationsnäten      
I Finland finns ett landsomfattande väderradarnät som beaktar de nordiska ländernas synergimöjligheter.      
Radarstrategi Förnyandet har genomförts och de nya radarprojekten framskrider som planerat. Den nya radarstationen är i funktion i Kuusamo. Platsen för radarstationen i Kajanaland har kartlagts. Konkurrensutsättningen av de radarstationer som ska byggas i Kajanaland och Lappland har genomförts och leverantören valts före utgången av 2018. Av radarstationerna i Nordöstra Österbotten/Kajanaland har den första tagits i operativt bruk.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi.      
1. Meteorologiska institutet deltar i genomförandet av testningsekosystemet för förvaltningsområdets 5G-projekt i enlighet med projektplanen. 2. Utveckling av forsknings- och testningsmiljön i Sodankylä samt forskningsverksamheten i fråga om intelligent trafik och vägvädertjänster.   1. Målnivån bestäms utifrån projektplanen för förvaltningsområdets 5G-projekt. 2. Insamling av referensdata i testmiljö i Sodankylä. Säkerställande av tillförlitliga verksamhetsprocesser. 1. Målnivån bestäms utifrån projektplanen för förvaltningsområdets 5G-projekt. 2. I Sodankylä erbjuds forsknings- och testmiljö som en del av de nationella trafik- och kommunikationsmyndigheternas (Kommunikationsverket, Trafi) etablerade redskap och testmiljöer.
ACTRIS-högkvarteret är placerat i Gumtäkt i Helsingfors i anslutning till ICOS-verksamheten.      
Meteorologiska institutet leder tillsammans med Helsingfors universitet det europeiska planerandet och byggandet av forskningsinfrastrukturen ACTRIS. EC-beredningsprojektet har inletts. Formen ACTRIS legal entity har valts och de handlingar som behövs för inrättandet av organisationen och beredningen av budgeten har inletts. Beredningen av finansieringen för högkvarteret i Finland pågår. ACTRIS-beredningsprojektet har slutförts i enlighet med projektplanen.
4. Högklassig forskning som en tjänst och ett stöd för beslutsfattandet      
Internationellt expertgranskat forskningsmaterial produceras till stöd för beslutsfattandet.      
Internationellt förhandsgranskade artiklar, antal 328 340 350
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 121 102 102
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % 100 100 100
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierade prestationer, % 61 60 60
Förändring i arbetsproduktiviteten, % -3,76 1 1
Förändring i den totala produktiviteten, % -4,08 2 2

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 72 679 71 125 68 783
Bruttoinkomster 26 638 25 580 25 800
Nettoutgifter 46 041 45 545 42 983
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 008    
— överförts till följande år 10 151    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter      
Offentligrättsliga prestationer 1 576 1 480 1 480
Företagsekonomiska prestationer 4 846 4 265 4 540
Prestationer för den civila luftfarten 4 150 4 335 4 280
Intäkter sammanlagt 10 572 10 080 10 300
       
Kostnader      
Offentligrättsliga prestationer 1 570 1 480 1 480
Företagsekonomiska prestationer 4 021 4 200 4 460
Prestationer för den civila luftfarten 4 306 4 335 4 280
Kostnader sammanlagt 9 897 10 015 10 220
       
Överskott (+)/Underskott (-)      
Offentligrättsliga prestationer 6 - -
Företagsekonomiska prestationer 825 65 80
Prestationer för den civila luftfarten -156 - -
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt 675 65 80
       
Kostnadsmotsvarighet, %      
Offentligrättsliga prestationer 100 100 100
Företagsekonomiska prestationer 121 102 102
Prestationer för den civila luftfarten 96 100 100
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt 107 101 101

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 7 911 9 300 9 300
— finansiering från EU 4 903 3 700 3 700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 3 218 2 500 2 500
Intäkter sammanlagt 16 032 15 500 15 500
       
Totala kostnader för projekten 26 270 25 800 25 800
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -10 238 -10 300 -10 300
Självfinansieringsandel, % 39 40 40

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022— Sammanlagt fr.o.m. 2019
           
Förbindelser som ingås 2019 eller därefter 155 160 155 244,5 714,5
Utgifter sammanlagt 155 160 155 244,5 714,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ersättningsinvesteringar i radarnätverket, bortfall av tillägg -1 000
Förnyande av kapaciteten för högpresterande databehandling, bortfall av tillägg -2 000
METNET/MOI, justering av anslagsbehovet 8
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -271
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -31
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -10
Indexhöjning av hyresutgifterna 24
Lönejusteringar 876
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -190
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -210
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -81
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 232
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 119
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -20
Sammanlagt -2 562

2019 budget 42 983 000
2018 I tilläggsb. 264 000
2018 budget 45 545 000
2017 bokslut 45 184 000