Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikationPDF-versio

Förklaring:En betydande del av samhällets tjänster produceras och konsumeras genom utnyttjande av kommunikationstjänster och kommunikationsnät, och deras betydelse ökar i och med den digitala utvecklingen. Myndighetsfunktionerna inom branschen finansieras i huvudsak med medel som samlas in inom branschen. Näten och tjänsterna produceras främst på marknadsvillkor och motsvarar efterfrågan. De offentliga medlen används för att säkerställa tillgången på bastjänster. Dessutom främjas mediebranschens anpassning i brytningsskedet med kommunikationspolitiska åtgärder.

(01.) Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 31.20.01 -13 156
Sammanlagt -13 156

2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 13 156 000
2017 bokslut 11 049 000

(45.) Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 I tilläggsb. 1 500 000
2018 budget 2 000 000
2017 bokslut 1 000 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

De anslag som har budgeterats för tidigare år får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken.

Fullmakt

Till den del som fullmakten inte har använts får Transport- och kommunikationsverket ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar.

Förklaring:Villkoret för statligt stöd är att kommunerna förbinder sig att projektvis finansiera sin egen andel av det offentliga finansieringsstödet. Det offentliga finansieringsstödet, inklusive NTM-centralernas stöd för byanätverk, kan vara högst 90 % av projektets stödberättigande kostnader, men dock högst 100 % i de projekt som inletts efter den 15 juli 2017. Statens finansieringsandel enligt lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden är högst 33 % av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och kommunens finansieringsandel 33 %. Kommunens finansieringsandel är 8 % eller 21,78 % i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning, tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i dessa fall höjt på motsvarande sätt, dock högst till ett belopp av 58 % av projektets stödberättigande kostnader, om kommunens betalningsandel är 8 % och högst 44,22 % om kommunens betalningsandel är 21,78 %.

Statsrådet satte genom ett principbeslut den 4 december 2008 upp som mål att det senast den 31 december 2015 överallt i landet beroende på efterfrågan ska finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller kabelnät, som möjliggör 100 megabits förbindelser, eller något annat nät med jämförbara egenskaper. En anslutning till dessa nät med en högst två kilometer lång fast eller trådlös abonnentförbindelse medför att åtminstone 99 % av alla fasta bostäder samt av fasta driftställen för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda sådana kommunikationstjänster och andra informationssamhällstjänster som kräver mycket stora överföringshastigheter. Tills vidare har målet inte uppnåtts. Byggandet av de nät som det fattats beslut om ska dock fortsätta och Transport- och Kommunikationsverket behandlar ett betydande antal stödansökningar. Stöd kan fortfarande beviljas enligt de fullmakter som förblivit oanvända under tidigare år.

Bevillningsfullmakten beräknas bli förnyad till ett belopp av ca 5,0 miljoner euro. Förnyandet av fullmakten beror på att besluten om beviljande av stöd för bredband har fattats under flera finansår. Projektet finansieras genom anslag som beviljats tidigare år, varav 25,6 miljoner euro förblivit oanvända.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 Sammanlagt fr.o.m. 2019
       
Förbindelser som ingåtts före år 2019 4 709 7 000 11 709
Förbindelser 2019 2 500 2 500 5 000
Utgifter sammanlagt 7 209 9 500 16 709

2019 budget
2018 I tilläggsb. 13 142 000
2018 budget
2017 bokslut 7 643 000

60. Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 519 134 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden.

Förklaring:Enligt 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) ska det för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) till fonden betalas ersättning ur ett anslag i statsbudgeten. Anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Enligt 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond ska medel ur fonden årligen användas för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet till ett belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får också användas för utbetalning av arvoden för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för förvaltning av fonden. Medel ur fonden kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.

Överföringen till fonden för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet finansieras med rundradioskatten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexhöjning 2,2 % 11 186
Sammanlagt 11 186

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 519 134 000
2018 budget 507 948 000
2017 bokslut 507 948 000