Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 314 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag

3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning

5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet

6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och Safe Sea Net-verksamhet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Transport- och kommunikationsverket har bl.a. till uppgift att

 • — främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och störningsfriheten inom sektorn
 • — sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som avser verksamhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksamhetsområdet
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för ordnandet av sjökartläggningen
 • — utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av dessa tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt sörja för uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation och inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och innovationer som gäller trafik, transport och kommunikation
 • — främja utvecklingen av mobilitetstjänsterna
 • — utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik
 • — svara för den särskilda finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten
 • — planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt hänseende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsövervakningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakttas och sköta förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning
 • — sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och tillsynsuppgifter som gäller domännamn
 • — sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgifter som gäller trafik och transport
 • — svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och, biträdd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder över sjötrafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för särskilt föreskriven behörighet
 • — delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde
 • — inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen
 • — upprätthålla och utveckla trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
 • — sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som det har enligt särskilda bestämmelser.

För genomförande av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar ska Transport- och kommunikationsverket

 • — främja utvecklingen av nya trafik- och kommunikationstjänster, förbättra opartiskheten, transparensen och funktionsdugligheten på trafik- och kommunikationsmarknaden
 • — säkerställa kvaliteten, säkerheten och funktionssäkerheten i fråga om mobilitets- och kommunikationstjänsterna
 • — främja försök med mobilitetstjänster och med automatisering av trafik och kommunikation
 • — utveckla hanteringen och analysen av stora datamängder som uppkommer i verksamheten samt kundorienterade elektroniska tjänster och digitala processer
 • — se till att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar och är säkra samt säkerställa informationssäkerheten och dataskyddet för nya digitala tjänster
 • — öka förtroendet för digitala tjänster och främja den allmänna informationssäkerhetsmedvetenheten
 • — säkerställa transport- och kommunikationssystemets samt nätens täckning och funktion, förbättra funktionssäkerheten samt utreda och undanröja störningar i näten
 • — stödja beredskapen för samhällets kritiska funktioner samt försörjningsberedskapen
 • — minska miljöolägenheter som orsakas av trafiken (kolfri trafik)
 • — säkerställa mediemarknadens funktion.

För Transport- och kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2019, vilka stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation      
Marknaden fungerar och regleringen möjliggör utveckling av ansvarsområdet      
Marknadens funktionsduglighet     Hindren för marknadstillträde har undanröjts och konkurrensen har främjats.
      Enhetliga verksamhetsmodeller och publikationskanaler för marknadsövervakningen har fastställts och införts.
      Försöken har påskyndat utvecklingen och användningen av nya tjänster.
Tjänsternas användarvänlighet     Användarnas medvetenhet om nya tjänster och deras användning samt användningsmöjligheter har utökats.
      Tillstånds- och behörighetstjänsterna har digitaliserats.
2. Energireformen inom trafiksektorn      
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras och CO2-utsläppen minskar      
Miljöolägenheter som orsakas av trafiken (kolfri trafik)     Fordonsparken har förnyats.
      Koldioxidutsläppen från trafiken har utvecklats på ett hållbart sätt.
      Användningen av alternativa och renare bränslen har ökat inom trafiken.
Nya alternativ när det gäller konsumtionsvanor     Informationsstyrningen har blivit mångsidigare.
3. Livskraftiga medier      
En mångfaldig mediebransch som förnyar sig      
Distribution av medieinnehåll i bredbandsnät     Ytterligare frekvenser har tilldelats för distribution av medieinnehåll
4. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter      
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet.      
Automatiserade transporter och utnyttjande av information     Information och verksamhetsmodellen MyData har utnyttjats för att stimulera ny affärsverksamhet.
      Försök som utnyttjar robotisering, automatisering och artificiell intelligens har genomförts.
Enhetlighetskrav för den information och de informationssystem som ingår i lagen om transportservice     Försöken inom ramen för projektet Lippu har genomförts och förtroendenätverket mellan aktörer är i funktion.
Verkställande av satellitnavigering     Utvecklingen av Galileoprogrammet har understötts och beredskap för införande av PRS (Public regulated Service) har tagits fram.
5. Förtroende för digitala tjänster      
Informationen, systemen, näten och tjänsterna är tillförlitliga      
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet för nya digitala tjänster     Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats.
      Informationssäkerheten, funktionssäkerheten och integritetsskyddet i det digitala samhället har utvecklats.
      Övervakningen i fråga om det nationella genomförandet av NIS-direktivet har ordnats.
Medborgarna och organisationerna har möjlighet att använda näten på ett tryggt sätt     Åtgärderna i åtgärdsprogrammet digitala tjänster görs tillgängliga har genomförts och en halvtidsrapport om läget vad gäller förverkligandet av målen har lämnats.
6. Trafik- och kommunikationsnäten      
Driftssäkerheten i näten och på systemnivå förbättras      
Verkets riskbedömningsförmåga samt beredskapsplanering i fråga om störningar     Servicenivån, informationssäkerheten, driftssäkerheten och beredskapen har säkerställts i verkets verksamhet.
Utvecklande på systemnivå     Trafiksystemets säkerhet och verksamheten på trafiksystemnivå vid störningar har förbättrats och aktörernas ansvar är tydliga.
Utnyttjande av information om störningar     Information som samlats in om störningar har utnyttjats i utredningar och i verksamheten.
Näten möjliggör nya innovativa tjänster      
I näten skapas förutsättningar för utvecklande av nya tjänster     Förberedande arbete för ibruktagande av 5G-frekvenser och hur de ska delas ut samt överföring av den nuvarande användningen till andra frekvenser.
      Automatiseringen och robottekniken inom trafiken har främjats.
      Verket har intagit sin roll inom trafiksystemplaneringen samt planeringskompetensen och en resultatrik organisering av uppgifterna har säkerställts.
      Tillgången till fiberoptiska förbindelser har utvecklats.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi      
Genomförande och främjande av 5G-projektet     Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
       
Servicenivå      
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5) 3,6 3,6 3,61)
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5) 3,7 3,6 3,61)

1) Trafiksäkerhetsverkets mål för 2018

Vid dimensioneringen av anslaget har inrättandet av Transport- och kommunikationsverket vid ingången av 2019 beaktats så att de tidigare omkostnaderna för Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt den del av Trafikledsverkets omkostnader som motsvarar de uppgifter som överförs från Trafikledsverket har sammanslagits.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall

2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 129 153 133 068 188 759
Bruttoinkomster 89 484 86 115 111 445
Nettoutgifter 39 669 46 953 77 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 30 082    
— överförts till följande år 37 197    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 96 772 96 434 101 515
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 93 381 95 895 100 178
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 3 391 539 1 337
Kostnadsmotsvarighet, % 104 101 101

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 11 156 11 000 9 930
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 622 9 106 9 254
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 2 534 1 894 676
Kostnadsmotsvarighet, % 129 121 107

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Främjande av informationssäkerheten i samhället 2 000
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring från moment 28.30.03) 430
Justering av tillsynsavgiften för besiktning -357
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken -1 168
Överföring från moment 31.10.01 6 664
Överföring från moment 31.10.20 9 843
Överföring från moment 31.40.01 13 156
Överföring till moment 31.10.01 (-1 årsv.) -118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -308
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -44
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -12
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Lönejusteringar 748
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -450
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -304
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -80
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 229
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 145
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -25
Sammanlagt 30 361

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 77 314 000
2018 I tilläggsb. 160 000
2018 budget 46 953 000
2017 bokslut 46 784 000