Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
              01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader
              (40.) Skrotningspremie för fordon
              41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken
              42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikationPDF-versio

Förklaring: Genom myndighetstjänsterna för trafik och kommunikation tryggar man trafiksystemets funktion och säkerhet samt skapar förutsättningar för ett innovativt utvecklande av trafiksystemet och dess tjänster. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät utnyttjas till betydande del vid produktion och konsumtion av samhällstjänster. I och med digitaliseringsutvecklingen uppkommer nya trafik- och kommunikationstjänster, som kommunikationsnäten skapar förutsättningar för.

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 314 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag

3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning

5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet

6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och Safe Sea Net-verksamhet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna för trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Transport- och kommunikationsverket har bl.a. till uppgift att

 • — främja trafik- och kommunikationssäkerheten samt den tekniska utvecklingen och störningsfriheten inom sektorn
 • — sköta sådana uppgifter inom trafik, transport och elektronisk kommunikation som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register, tillsyn, kompetens och examina som avser verksamhetsområdet samt informationstjänster och statistikföring inom verksamhetsområdet
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för ordnandet av sjökartläggningen
 • — utveckla och främja trafik-, transport- och kommunikationstjänsterna, utbudet av dessa tjänster och transport- och kommunikationsmarknadens funktionsduglighet samt sörja för uppgifter som avser användarnas och passagerarnas rättigheter
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen inom transport och kommunikation och inom denna marknad samt skapa förutsättningar för experiment, undersökningar och innovationer som gäller trafik, transport och kommunikation
 • — främja utvecklingen av mobilitetstjänsterna
 • — utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik
 • — svara för den särskilda finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten
 • — planera användningen av radiofrekvenser, främja radiokommunikationen i tekniskt hänseende, utreda och undanröja störningar i radiokommunikationen, sköta marknadsövervakningen i fråga om radioutrustning, övervaka att villkoren för nätkoncessioner iakttas och sköta förvaltningen i fråga om radiotillstånd samt annan frekvensförvaltning
 • — sköta tillsynsuppgifter som gäller postverksamheten samt register- och tillsynsuppgifter som gäller domännamn
 • — sköta uppgifter som gäller statsbidrag och statsunderstöd samt beskattningsuppgifter som gäller trafik och transport
 • — svara för uppgifter som åligger den behöriga myndigheten för sjötrafikledning och, biträdd av den som tillhandahåller fartygstrafikservice, framställa aktuella lägesbilder över sjötrafiken för försvars- och säkerhetsmyndigheterna
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, främja och övervaka funktionssäkerheten i trafiksystemet och den elektroniska kommunikationen samt inom sitt verksamhetsområde stödja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — meddela tekniska föreskrifter som gäller verksamhetsområdet, inom ramen för särskilt föreskriven behörighet
 • — delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde
 • — inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen
 • — upprätthålla och utveckla trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
 • — sörja för andra sådana myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet som det har enligt särskilda bestämmelser.

För genomförande av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar ska Transport- och kommunikationsverket

 • — främja utvecklingen av nya trafik- och kommunikationstjänster, förbättra opartiskheten, transparensen och funktionsdugligheten på trafik- och kommunikationsmarknaden
 • — säkerställa kvaliteten, säkerheten och funktionssäkerheten i fråga om mobilitets- och kommunikationstjänsterna
 • — främja försök med mobilitetstjänster och med automatisering av trafik och kommunikation
 • — utveckla hanteringen och analysen av stora datamängder som uppkommer i verksamheten samt kundorienterade elektroniska tjänster och digitala processer
 • — se till att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar och är säkra samt säkerställa informationssäkerheten och dataskyddet för nya digitala tjänster
 • — öka förtroendet för digitala tjänster och främja den allmänna informationssäkerhetsmedvetenheten
 • — säkerställa transport- och kommunikationssystemets samt nätens täckning och funktion, förbättra funktionssäkerheten samt utreda och undanröja störningar i näten
 • — stödja beredskapen för samhällets kritiska funktioner samt försörjningsberedskapen
 • — minska miljöolägenheter som orsakas av trafiken (kolfri trafik)
 • — säkerställa mediemarknadens funktion.

För Transport- och kommunikationsverket ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2019, vilka stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Resultatmål2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING   
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation   
Marknaden fungerar och regleringen möjliggör utveckling av ansvarsområdet   
Marknadens funktionsduglighet  Hindren för marknadstillträde har undanröjts och konkurrensen har främjats.
   Enhetliga verksamhetsmodeller och publikationskanaler för marknadsövervakningen har fastställts och införts.
   Försöken har påskyndat utvecklingen och användningen av nya tjänster.
Tjänsternas användarvänlighet  Användarnas medvetenhet om nya tjänster och deras användning samt användningsmöjligheter har utökats.
   Tillstånds- och behörighetstjänsterna har digitaliserats.
2. Energireformen inom trafiksektorn   
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras och CO2-utsläppen minskar   
Miljöolägenheter som orsakas av trafiken (kolfri trafik)  Fordonsparken har förnyats.
   Koldioxidutsläppen från trafiken har utvecklats på ett hållbart sätt.
   Användningen av alternativa och renare bränslen har ökat inom trafiken.
Nya alternativ när det gäller konsumtionsvanor  Informationsstyrningen har blivit mångsidigare.
3. Livskraftiga medier   
En mångfaldig mediebransch som förnyar sig   
Distribution av medieinnehåll i bredbandsnät  Ytterligare frekvenser har tilldelats för distribution av medieinnehåll
4. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter   
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet.   
Automatiserade transporter och utnyttjande av information  Information och verksamhetsmodellen MyData har utnyttjats för att stimulera ny affärsverksamhet.
   Försök som utnyttjar robotisering, automatisering och artificiell intelligens har genomförts.
Enhetlighetskrav för den information och de informationssystem som ingår i lagen om transportservice  Försöken inom ramen för projektet Lippu har genomförts och förtroendenätverket mellan aktörer är i funktion.
Verkställande av satellitnavigering  Utvecklingen av Galileoprogrammet har understötts och beredskap för införande av PRS (Public regulated Service) har tagits fram.
5. Förtroende för digitala tjänster   
Informationen, systemen, näten och tjänsterna är tillförlitliga   
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet för nya digitala tjänster  Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats.
   Informationssäkerheten, funktionssäkerheten och integritetsskyddet i det digitala samhället har utvecklats.
   Övervakningen i fråga om det nationella genomförandet av NIS-direktivet har ordnats.
Medborgarna och organisationerna har möjlighet att använda näten på ett tryggt sätt  Åtgärderna i åtgärdsprogrammet digitala tjänster görs tillgängliga har genomförts och en halvtidsrapport om läget vad gäller förverkligandet av målen har lämnats.
6. Trafik- och kommunikationsnäten   
Driftssäkerheten i näten och på systemnivå förbättras   
Verkets riskbedömningsförmåga samt beredskapsplanering i fråga om störningar  Servicenivån, informationssäkerheten, driftssäkerheten och beredskapen har säkerställts i verkets verksamhet.
Utvecklande på systemnivå  Trafiksystemets säkerhet och verksamheten på trafiksystemnivå vid störningar har förbättrats och aktörernas ansvar är tydliga.
Utnyttjande av information om störningar  Information som samlats in om störningar har utnyttjats i utredningar och i verksamheten.
Näten möjliggör nya innovativa tjänster   
I näten skapas förutsättningar för utvecklande av nya tjänster  Förberedande arbete för ibruktagande av 5G-frekvenser och hur de ska delas ut samt överföring av den nuvarande användningen till andra frekvenser.
   Automatiseringen och robottekniken inom trafiken har främjats.
   Verket har intagit sin roll inom trafiksystemplaneringen samt planeringskompetensen och en resultatrik organisering av uppgifterna har säkerställts.
   Tillgången till fiberoptiska förbindelser har utvecklats.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi   
Genomförande och främjande av 5G-projektet  Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
    
Servicenivå   
Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5)3,63,63,61)
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5)3,73,63,61)

1) Trafiksäkerhetsverkets mål för 2018

Vid dimensioneringen av anslaget har inrättandet av Transport- och kommunikationsverket vid ingången av 2019 beaktats så att de tidigare omkostnaderna för Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsverket samt den del av Trafikledsverkets omkostnader som motsvarar de uppgifter som överförs från Trafikledsverket har sammanslagits.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall

2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter129 153133 068188 759
Bruttoinkomster89 48486 115111 445
Nettoutgifter39 66946 95377 314
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år30 082  
— överförts till följande år37 197  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten96 77296 434101 515
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten93 38195 895100 178
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3 3915391 337
Kostnadsmotsvarighet, %104101101

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten11 15611 0009 930
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten8 6229 1069 254
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)2 5341 894676
Kostnadsmotsvarighet, %129121107

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Främjande av informationssäkerheten i samhället2 000
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring från moment 28.30.03)430
Justering av tillsynsavgiften för besiktning-357
Justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken-1 168
Överföring från moment 31.10.016 664
Överföring från moment 31.10.209 843
Överföring från moment 31.40.0113 156
Överföring till moment 31.10.01 (-1 årsv.)-118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-308
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-44
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-12
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Lönejusteringar748
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-450
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-304
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-80
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Temporär sänkning av StPL-avgiften229
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen145
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-25
Sammanlagt30 361

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget77 314 000
2018 I tilläggsb.160 000
2018 budget46 953 000
2017 bokslut46 784 000

(40.) Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget8 000 000

41. Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 100 000 euro.

Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016):

1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik

2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget främjas förverkligandet av de trafikpolitiska mål som gäller vägtrafikens säkerhet. Anslaget baserar sig på den trafiksäkerhetsavgift som tas ut hos försäkringsbolag och som intäktsförs under moment 11.19.05.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik8 900
Utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar200
Sammanlagt9 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag av för högt belopp som betalats 2018-1 390
Nivåjustering-1 390
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket2 780
Sammanlagt0

2019 budget9 100 000
2018 budget9 100 000
2017 bokslut9 100 000

42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017).

Förklaring: Målet med stödet är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.


2019 budget6 000 000
2018 budget6 000 000