Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 298 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår.

Trafikledsverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
   
Vägprojekt  
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi 140 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti 14 000 000
Ring I i Bredvik 20 000 000
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
   
Banprojekt  
Ringbanan 517 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster 48 800 000
Triangelspåret i Riihimäki 12 500 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 150 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000
   
Farledsprojekt  
Havsfarleden till Raumo 31 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 173 000 000

Förklaring:Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikledsverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget 2017/tilläggsbudget 2018 2021 140,0   54,5 36,1 49,4
Rv 5 S:t Michel—Juva Budget 2017 2021 121,0   47,0 34,0 40,0
Rv 12 Lahtis södra ringväg Budget 2017 2021 198,0   78,0 56,7 63,3
Ring I i Bredvik Budget 2018 2021 20,0   2,0 15,0 3,0
Rv 4 Kirri—Tikkakoski Budget 2018 2021 139,0   6,3 30,3 102,4
               
Banprojekt              
Mellersta Böle, spår i väster Budget 2014/tilläggsbudget 2018 2020 48,8   36,0 3,0 -
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2020 150,0   68,7 25,4 55,9
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Budget 2016 2020 60,0   39,0 13,8 7,2
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen Budget 2017 2022 165,0   41,0 34,9 89,1
Elektrifiering av Nystadsbanan Tilläggsbudget 2017 2021 21,0   10,0 9,0 2,0
               
Farledsprojekt              
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2019 40,0   36,0 4,0 -
Havsfarleden till Karleby Budget 2018 2020 45,0   15,0 25,0 5,0
Havsfarleden till Nordsjö Budget 2018 2020 12,5   1,0 6,0 5,5
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 5,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 160,3   434,5 298,2 422,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022— Sammanlagt fr.o.m. 2019
           
Oavslutade trafikledsprojekt 293 150 245 200 169 100 8 500 715 950
Utgifter sammanlagt 293 150 245 200 169 100 8 500 715 950

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 470 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -1 800
Ring I i Bredvik (överföring från moment 31.10.20) 13 000
Rv 4 Kirri-Tikkakoski motorväg, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget -15 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors-Riihimäki, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget -15 000
Återföring av planeringspengar (överföring till moment 31.10.20) -5 000
Nivåförändring -13 000
Sammanlagt -36 800

2019 budget 298 150 000
2018 I tilläggsb. 24 500 000
2018 budget 334 950 000
2017 bokslut 308 100 000