Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 754 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikledsverket har bl.a. till uppgift att

 • — svara för de statliga väg- och bannät som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet
 • — delta i trafiksystemplaneringen och i beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet
 • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för trafikstyrningen
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem
 • — svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och för upprätthållandet av deras servicenivå
 • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
 • — svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder och sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet
 • — trygga vintersjöfartens förutsättningar
 • — främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning.

De centrala verksamhetsmål för 2019 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikledsverket är följande:

Resultatmål 2017 utfall 2018 mål 2019 mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation      
Marknaden fungerar opartiskt
och utvecklingen av den främjas
     
Innovativa upphandlingar och försök     Riktlinjerna för upphandling
har omarbetats för att möjliggöra
ny slags affärsverksamhet.
Försöken har påskyndat
utvecklingen och användningen
av nya tjänster.
Opartiskhet
i fråga om bannätets användning och tjänster
    Bangårdarna fungerar
konkurrensneutralt. Bannätsförvaltarens
tjänster har
beskrivits och prissatts. Nya
verksamhetsmodeller för kapacitetsförvaltningen
har utarbetats och ibruktagandet
har schemalagts.
2. Energireformen inom trafiksektorn      
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras      
Trafiksystemets effektivitet     Betydande åtgärder och projekt
som främjar
ett hållbart trafiksystem
har genomförts.
Energieffektiviteten och miljömedvetenheten
inom trafiken har främjats
(t.ex. tågtrafikens
energieffektivitet, digitalisering).
Energieffektivitet i Trafikledsverkets upphandlingar     De nya riktlinjerna
för krav på energieffektivitet
i upphandlingar har omarbetats.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter      
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet samt
effektiviserat logistiken och trafikledshållningen
     
Automatiserade transporter och
utnyttjande av information
    Verket har deltagit utifrån sin roll i utvecklandet av ekosystem, försök och informationsunderlag i fråga om automatiserade transporter.
Verkställande av satellitnavigering     De åtgärder för 2019 enligt SATNAV-förvaltningsområdets åtgärdsplan som verket ansvarar för har genomförts.
Utvecklande av smarta infrastrukturtillgångar och av hanteringen av infrastrukturens skick     Nya informationskällor och nya analyser har utnyttjats som en del av förvaltningen av infrastrukturtillgångarna och utvecklandet av trafiksystemet
4. Förtroende för digitala tjänster      
Informationen, systemen och näten är tillförlitliga      
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet
vid ledningen av den intelligenta trafiken och trafiken
    Informationssäkerhetskraven har beaktats
vid insamling,
hantering och distribution av information och
i upphandlingskontraktet om
ledningen av trafiken.
De digitala tjänsterna är tillgängliga      
Tillgängligheten hos digitala tjänster inom trafik och kommunikation     Verket har genomfört de åtgärder i åtgärdsprogrammet digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga som är på dess ansvar och har lämnat en halvtidsrapport.
5. Trafik- och kommunikationsnäten      
Förvaltningen av trafikledsegendomen är systematisk      
Förvaltningen av trafikledsegendomen     En strategisk plan
för förvaltningen av egendomen
har utarbetats och de centrala åtgärderna
har planerats i relation till servicenivån och finansieringen.
Trafiknäten motsvarar de transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften      
Verkställande av lagen om trafiksystem
och landsvägar
    Genomförandet av reformerna
inom trafiksystemet har inletts i samarbete med kommunerna och andra aktörer.
Kundtillfredsställelse     Svaren från mätningar av kundtillfredsställelse
har analyserats och beslut om behövliga åtgärder har fattats.
Förseningar i fjärr- och närtågstrafiken
på grund av banhållningen
    Förseningar på grund av banhållningen
har minskat
Driftssäkerheten och säkerheten i näten och på systemnivå förbättras      
Driftssäkerheten i näten och på
trafiksystemnivå
    Bannätets driftssäkerhet
har förbättrats med hjälp livscykelhantering
och utvecklande av planeringen
av bannätets användning.
Kvaliteten på vinterväghållningen på vägnätet
och hur väl vinterväghållningen motsvarar kundernas behov
har säkerställts.
Säkerhetsstyrningssystem och
riskhantering
    Säkerhetsstyrningssystemen
är integrerade i verkets
ledningssystem och fungerar
högklassigt.
Verkets riskhantering är
systematisk och samordnad.
Övervakningen av serviceproducenter och servicekedjor
har förbättrats.
Övervakning av trafikledernas servicenivå     Digital information om
trafikledernas skick,
trafikanordningar, trafikmarkeringar,
trafiksituationer och störningar har producerats
och analyserats.
Näten möjliggör nya innovativa
tjänster
     
Näten skapar möjligheter för
utvecklandet av nya tjänster
    De ändringsbehov i fråga om näten
som krävs när det gäller trafiken och logistiken samt servicen och servicekoncepten i anslutning till dem har identifierats och medtagits i planerna.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi      
Genomförande och främjande av 5G-projektet     Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktivitet och totalekonomi1)      
Ökning av arbetets produktivitet, % 1,3 1,0  
Ökning av den totala produktiviteten, % -2,1 0,2  
Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet, % 116 120 120

1) Trafikverkets mål 2017—2018; för 2019 har de ännu inte fastställts

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 6 664 000 euro från momentet överförts till moment 31.20.01 Transport- och kommunikationsverkets omkostnader. Denna summa innehåller löneutgifter och övriga utgifter motsvarande 78 årsverken.

I samband med ämbetsverksreformen inom förvaltningsområdet kommer från verkets uppgifter till Transport- och kommunikationsverket att överföras myndighetsuppgifter, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljandet av stöd till handelsfartyg och uppgifter i anknytning till utvecklingen av kollektivtrafiken. Trafikledsverket koncentrerar sig på upprätthållandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder, utvecklandet av trafik- och farlederna, främjandet av automatiseringen samt samordningen av trafiken och markanvändningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 79 000 74 114 51 154
Bruttoinkomster 1 625 1 100 400
Nettoutgifter 77 375 73 014 50 754
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 068    
— överförts till följande år 12 006    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning av omkostnadsbesparingen från moment 31.01.01 -33
Uppgifter som överförs till trafikledningsbolaget (-175 årsv.) (överföring till moment 31.10.20) -16 317
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (-78 årsv.) (överföring till moment 31.20.01) -6 664
Överföring från moment 31.20.01 (1 årsv.) 118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -210
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -33
Indexhöjning av hyresutgifterna 25
Lönejusteringar 1 754
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -910
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -391
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -176
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Temporär sänkning av StPL-avgiften 509
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 204
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -66
Sammanlagt -22 260

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 50 754 000
2018 I tilläggsb. 535 000
2018 budget 73 014 000
2017 bokslut 74 313 000