Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              20. Bastrafikledshållning

Statsbudgeten 2019

10. TrafiknätetPDF-versio

Förklaring: Statens trafiknät består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var 77 993 km, bannätets 5 926 km och farledernas 16 286 km vid utgången av 2017. Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15 miljarder euro för landsvägsnätets del, 4,6 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del. Trafikledernas återanskaffningsvärde är mångdubbelt.

Balansvärde för trafiknätet (mn euro)

  2017 2018 (uppskattning) 2019 (uppskattning)
       
Väg 14 953 14 898 14 217
Järnvägar 4 671 4 791 4 537
Farleder 206 238 232
Sammanlagt 19 830 19 927 18 986

Det eftersatta underhållet i fråga om landsvägar, järnvägar och farleder uppgick år 2017 till sammanlagt ca 2,5 miljarder euro. Med eftersatt underhåll avses den penningsumma som behövs för att trafiklederna ska vara i gott skick enligt dagens behov. Med gott skick avses en sådan teknisk-ekonomisk nivå på vilken trafikledens servicenivå är tillräcklig i förhållande till trafikledens trafikvolym och betydelse och på vilken upprätthållandet av servicenivån inte blir orimligt dyrt. Av anslagen för bastrafikledshållning är 90 miljoner euro anslag som överförts från utvecklingsprojekt och med vilket det eftersatta underhållet fås under kontroll och trafikförhållandena förbättras.

Trafikledsverket ansvarar för statens väg-, ban- och farledsnät samt upprätthållandet av servicenivån i trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Verket upprätthåller och utvecklar trafiksystemet i samarbete med andra aktörer. Verket främjar trafiktjänsterna och en fungerande marknad för dem.

Trafikledsverkets roll vid förverkligandet av de samhälleliga effektmålen och förvaltningsområdets prioriteringar är att:

 • — se till att trafiknäten motsvarar transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften och möjliggör trygga, miljömässigt ansvarsfulla och ändamålsenliga sätt att röra sig
 • — genomföra åtgärder med hjälp av vilka ökningen av det eftersatta underhållet av trafikledsnätet förhindras på ett kontrollerat sätt med beaktande av kundernas behov
 • — säkerställa driftssäkerheten i trafiken
 • — minska användningen av fossila bränslen i trafiken genom att förbättra det trafikledsnät som stöder bioekonomin
 • — förbättra trafikledshållningens energieffektivitet
 • — skapa förutsättningar för utveckladet av passagerarnas rese- och informationstjänster
 • — säkerställa förutsättningar för öppnandet av konkurrensen i fråga om järnvägstrafiken
 • — främja en automatisering av trafiken
 • — öppna och utnyttja den information som verket producerar för att få till stånd nya affärsmöjligheter
 • — säkerställa informationssäkerheten inom verkets informationssystem och datakommunikation för att främja utnyttjandet av verkets informationslager.

Inkomster av och utgifter för Trafikledsverket (mn euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Omkostnader (01) 77,4 73,0 50,8
Inkomster av verksamheten 1,6 1,1 0,4
Omkostnader 79,0 74,1 51,2
Bastrafikledshållning (20) 1 202,3 1 406,8 1 036,9
Inkomster 60,9 53,6 51,6
— Banavgift 42,9 45,0 45,0
— Övriga inkomster 18,0 8,6 6,6
Utgifter 1 263,2 1 460,4 1 088,5
Underhåll 802,8 803,2 780,6
— Skötsel 354,3 339,7 373,2
— Användning 48,0 49,4 57,6
— Reparation 400,5 414,1 349,8
Förbättring och planering 94,0 71,8 54,1
— Investeringar i förbättring av trafikleder 41,1 33,4 31,6
— System för trafikledning 19,6 21,0 -
— Planering 33,3 17,4 22,5
Trafiktjänster 123,8 132,4 153,8
— Informations- och styrningstjänster för trafiken 71,0 77,6 103,8
— Landsvägsfärjetrafik 49,1 49,3 50,0
— Sjökartläggning 3,7 5,5 -
Minskandet av det eftersatta underhållet 242,6 453,0 100,0
Utvecklingsinvesteringar (76, 77, 78, 79) 442,1 495,0 451,2
Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (76) 18,2 35,0 35,0
Utvecklande av trafikledsnätet (77) 279,1 335,0 298,2
Vissa trafikledsprojekt (78) 51,5 - -
Livscykelsfinansieringsprojekt (79) 93,3 125,0 118,0
Nettoutgifter sammanlagt 1 721,8 1 974,8 1 538,9
       
Bruttoutgifter sammanlagt 1 784,3 2 029,5 1 590,9

Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter (11.19.06)

  2017
utfall
2018
uppskattning
förändring 2019
uppskattning
förändring
           
Verksamhet som täcks med farledsavgifter          
Utländsk godstrafik vid havskusten, mn ton 97 606 99 753 2,2 % 101 948 2,2 %
Passagerartrafik, mn resenärer 19,2 19,6 2,1 % 20,0 2,1 %
Intäkter av farledsavgifter, 1 000 euro 47 336 47 900 1,2 % 48 400 1,0 %
Övriga intäkter, 1 000 euro 169 218 29 % 100 -54,1 %
Kostnader, 1 000 euro 82 118 91 132 11,0 % 94 324 3,5 %
Kostnadsmotsvarighet 57,9 % 52,8 % -5,1 %-enh 51,4 % -1,4 %-enh

01. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 754 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem.

Trafikledsverket har till uppgift att svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad och hållbar utveckling inom regionerna.

Trafikledsverket har bl.a. till uppgift att

 • — svara för de statliga väg- och bannät som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet
 • — delta i trafiksystemplaneringen och i beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet
 • — delta i samordningen av trafiken och markanvändningen
 • — begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken
 • — svara för trafikstyrningen
 • — främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem
 • — svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och för upprätthållandet av deras servicenivå
 • — svara för den operativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde och samordningen av väghållningen vid centralerna
 • — svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder och sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet
 • — trygga vintersjöfartens förutsättningar
 • — främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning
 • — inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
 • — slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning.

De centrala verksamhetsmål för 2019 som kommunikationsministeriet preliminärt ställer upp för Trafikledsverket är följande:

Resultatmål 2017 utfall 2018 mål 2019 mål
       
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING      
1. Marknaden och tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation      
Marknaden fungerar opartiskt
och utvecklingen av den främjas
     
Innovativa upphandlingar och försök     Riktlinjerna för upphandling
har omarbetats för att möjliggöra
ny slags affärsverksamhet.
Försöken har påskyndat
utvecklingen och användningen
av nya tjänster.
Opartiskhet
i fråga om bannätets användning och tjänster
    Bangårdarna fungerar
konkurrensneutralt. Bannätsförvaltarens
tjänster har
beskrivits och prissatts. Nya
verksamhetsmodeller för kapacitetsförvaltningen
har utarbetats och ibruktagandet
har schemalagts.
2. Energireformen inom trafiksektorn      
Energieffektiviteten inom ansvarsområdet förbättras      
Trafiksystemets effektivitet     Betydande åtgärder och projekt
som främjar
ett hållbart trafiksystem
har genomförts.
Energieffektiviteten och miljömedvetenheten
inom trafiken har främjats
(t.ex. tågtrafikens
energieffektivitet, digitalisering).
Energieffektivitet i Trafikledsverkets upphandlingar     De nya riktlinjerna
för krav på energieffektivitet
i upphandlingar har omarbetats.
3. Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter      
Informationen har tillfört ny affärsverksamhet samt
effektiviserat logistiken och trafikledshållningen
     
Automatiserade transporter och
utnyttjande av information
    Verket har deltagit utifrån sin roll i utvecklandet av ekosystem, försök och informationsunderlag i fråga om automatiserade transporter.
Verkställande av satellitnavigering     De åtgärder för 2019 enligt SATNAV-förvaltningsområdets åtgärdsplan som verket ansvarar för har genomförts.
Utvecklande av smarta infrastrukturtillgångar och av hanteringen av infrastrukturens skick     Nya informationskällor och nya analyser har utnyttjats som en del av förvaltningen av infrastrukturtillgångarna och utvecklandet av trafiksystemet
4. Förtroende för digitala tjänster      
Informationen, systemen och näten är tillförlitliga      
Säkerställande av informationssäkerheten och dataskyddet
vid ledningen av den intelligenta trafiken och trafiken
    Informationssäkerhetskraven har beaktats
vid insamling,
hantering och distribution av information och
i upphandlingskontraktet om
ledningen av trafiken.
De digitala tjänsterna är tillgängliga      
Tillgängligheten hos digitala tjänster inom trafik och kommunikation     Verket har genomfört de åtgärder i åtgärdsprogrammet digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga som är på dess ansvar och har lämnat en halvtidsrapport.
5. Trafik- och kommunikationsnäten      
Förvaltningen av trafikledsegendomen är systematisk      
Förvaltningen av trafikledsegendomen     En strategisk plan
för förvaltningen av egendomen
har utarbetats och de centrala åtgärderna
har planerats i relation till servicenivån och finansieringen.
Trafiknäten motsvarar de transportbehov som är viktiga med tanke på näringslivet och konkurrenskraften      
Verkställande av lagen om trafiksystem
och landsvägar
    Genomförandet av reformerna
inom trafiksystemet har inletts i samarbete med kommunerna och andra aktörer.
Kundtillfredsställelse     Svaren från mätningar av kundtillfredsställelse
har analyserats och beslut om behövliga åtgärder har fattats.
Förseningar i fjärr- och närtågstrafiken
på grund av banhållningen
    Förseningar på grund av banhållningen
har minskat
Driftssäkerheten och säkerheten i näten och på systemnivå förbättras      
Driftssäkerheten i näten och på
trafiksystemnivå
    Bannätets driftssäkerhet
har förbättrats med hjälp livscykelhantering
och utvecklande av planeringen
av bannätets användning.
Kvaliteten på vinterväghållningen på vägnätet
och hur väl vinterväghållningen motsvarar kundernas behov
har säkerställts.
Säkerhetsstyrningssystem och
riskhantering
    Säkerhetsstyrningssystemen
är integrerade i verkets
ledningssystem och fungerar
högklassigt.
Verkets riskhantering är
systematisk och samordnad.
Övervakningen av serviceproducenter och servicekedjor
har förbättrats.
Övervakning av trafikledernas servicenivå     Digital information om
trafikledernas skick,
trafikanordningar, trafikmarkeringar,
trafiksituationer och störningar har producerats
och analyserats.
Näten möjliggör nya innovativa
tjänster
     
Näten skapar möjligheter för
utvecklandet av nya tjänster
    De ändringsbehov i fråga om näten
som krävs när det gäller trafiken och logistiken samt servicen och servicekoncepten i anslutning till dem har identifierats och medtagits i planerna.
Finland är ett ledande land för 5G-teknologi      
Genomförande och främjande av 5G-projektet     Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen.
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET      
Produktivitet och totalekonomi1)      
Ökning av arbetets produktivitet, % 1,3 1,0  
Ökning av den totala produktiviteten, % -2,1 0,2  
Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet, % 116 120 120

1) Trafikverkets mål 2017—2018; för 2019 har de ännu inte fastställts

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 6 664 000 euro från momentet överförts till moment 31.20.01 Transport- och kommunikationsverkets omkostnader. Denna summa innehåller löneutgifter och övriga utgifter motsvarande 78 årsverken.

I samband med ämbetsverksreformen inom förvaltningsområdet kommer från verkets uppgifter till Transport- och kommunikationsverket att överföras myndighetsuppgifter, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljandet av stöd till handelsfartyg och uppgifter i anknytning till utvecklingen av kollektivtrafiken. Trafikledsverket koncentrerar sig på upprätthållandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder, utvecklandet av trafik- och farlederna, främjandet av automatiseringen samt samordningen av trafiken och markanvändningen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 79 000 74 114 51 154
Bruttoinkomster 1 625 1 100 400
Nettoutgifter 77 375 73 014 50 754
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 068    
— överförts till följande år 12 006    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning av omkostnadsbesparingen från moment 31.01.01 -33
Uppgifter som överförs till trafikledningsbolaget (-175 årsv.) (överföring till moment 31.10.20) -16 317
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (-78 årsv.) (överföring till moment 31.20.01) -6 664
Överföring från moment 31.20.01 (1 årsv.) 118
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -210
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -33
Indexhöjning av hyresutgifterna 25
Lönejusteringar 1 754
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -910
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -391
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -176
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Temporär sänkning av StPL-avgiften 509
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 204
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -66
Sammanlagt -22 260

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 50 754 000
2018 I tilläggsb. 535 000
2018 budget 73 014 000
2017 bokslut 74 313 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 036 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med det trafikledningsbolag som bildas får högst 103 817 000 euro användas.

2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal

3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.

Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal

1) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av två isbrytare av kategori A så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro

2) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av en isbrytare av kategori C så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro

3) enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänsterna för isbrytare av kategori A och vid anbudsförfarandet var det endast Arctia Icebreaking Ab som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 15 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar två isbrytare av kategori A (Fennica och Nordica).

Trafikledsverket har konkurrensutsatt isbrytartjänster för en isbrytare av kategori C och vid anbudsförfarandet var det endast Alfons Håkans AS, filial i Finland som erbjöd tjänster. Trafikledsverket har fattat ett villkorligt upphandlingsbeslut, tills riksdagen har beviljat fullmakt för upphandlingen. Avtalsperioden är sju år och inleds den 1 januari 2019. Avtalsperioden löper ut den 30 april 2025. Avtalet omfattar en isbrytare av kategori C (Zeus of Finland).

Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Med anslagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. I trafikledshållningen prioriteras åtgärder för att säkerställa den dagliga framkomligheten i trafiknätet, kvaliteten på högtrafikerade och för näringslivet viktiga delar av trafiknätet och trafiksäkerheten samt de möjligheter digitaliseringen medför.

Vid dimensioneringen av anslaget har 45,0 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade inkomster av banavgiftens grundavgift och 6,6 miljoner euro av andra inkomster av trafikledshållningen (bl.a. fastighetsintäkter och kanalavgifter).

Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat också den tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för minskning av det eftersatta underhållet i enlighet med regeringens strategiska mål. Man strävar efter att efter att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och tryggar trafikledernas skick med beaktande av i synnerhet behoven inom näringslivet. Åtgärder riktas även till att utveckla de trafikmässiga förhållandena, genom vilket bl.a. verksamhetsförutsättningarna för näringslivet, trafiksäkerheten och pendlingstrafiken förbättras.

Trafikcentralerna under Trafikledsverket sköter den operativa trafikstyrningen inom sjötrafiken och vägtrafiken samt övervakar och samordnar ledningen av järnvägstrafiken. Trafikledsverkets operativa 24/7 servicefunktioner inom trafikledningen samt funktioner nära förknippade med dem överförs till det nya helt statsägda bolag med specialuppgift som ska bildas. Trafikledningsbolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Den personalen som arbetar inom Trafikledsverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska övergå i aktiebolagets tjänst. Trafikledsverket ska för trafikledningen betala det framtida bolaget en serviceavgift som bygger på ett serviceavtal. Serviceavgiften betalas med ett belopp på 103,8 miljoner euro under momentet för bastrafikledshållning.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom anslagen för bastrafikledshållningen för den uppgiftshelhet som överförs till Transport- och kommunikationsverket, som inrättas den 1 januari 2019, beaktats. Av denna anledning har 9 843 000 euro överförts till moment 31.20.01. Denna summa innehåller de utgifter som betalats under momentet för bastrafikledshållningen för uppgiftshelheten, såsom utgifterna för informationsförvaltning och projekt.

Produktgrupperna för trafikledshållningen revideras vid ingången av 2019 och är som följer: underhåll (skötsel och reparation), förbättring och planering samt trafiklednings- och trafikstyrningstjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till 60 % bunden till över ettåriga indexbundna avtal.

Genom skötsel (431 mn euro) garanteras den dagliga framkomligheten i trafiknätet. För trafiknätets underhåll används 373 miljoner euro och för isbrytning 58 miljoner euro. Dessa åtgärder prioriteras i hela trafikledshållningen. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 650 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifterna enligt lagen om farledsavgift uppskattas vara 51,4 % år 2019. Behovet av tilläggsanslag, 7,558 miljoner euro, för isbrytaren Polaris täcks av intäktsföringen av TEN-T-stöden för vintersjöfartsprojektet WINMOS med 22,62 miljoner euro för byggande av isbrytare under moment 12.31.10 under åren 2014—2017. Europeiska kommissionen har den 17 april 2018 godkänt användningen av stödet för det föreslagna ändamålet. Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och upprätthållande av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Den tillfälliga halveringen av farledsavgiften har förlängts till åren 2019—2020.

Ett belopp på 350 miljoner euro används för reparation av trafiklederna. Vid reparationerna ser man över skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyar konstruktioner med försvagad funktion. Största delen av finansieringen för reparationer (319 miljoner euro) används till livscykelhantering. Åtgärderna består av systematisk reparation och modernisering av delar av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt. Genom dessa åtgärder förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick och förbättras trafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. Utöver finansieringen för reparationer används 90 miljoner euro av den finansiering som överförts från stora utvecklingsprojekt för att få den ökande eftersättningen av underhållet att stanna av.

För förbättring och planering används 54 miljoner euro och genom dem upprätthålls trafikledernas servicenivå på den nivå som den ökade trafiken och ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom finansieringen genomförs mindre byggnadsarbeten med tillhörande projektplanering samt planeringen av det s.k. en timmes tåget (10 miljoner euro). I finansieringen av förbättring ingår bl.a. 8 miljoner euro för att förbättra järnvägarnas plankorsningar.

För trafiktjänster används 154 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation som skaffas hos trafikledningsbolaget (104 miljoner euro) samt ordnande av landsvägsfärjetrafik (50 miljoner euro).

Som väg- och banhållare kan staten i enlighet med ett separat avtal också ta del i kostnaderna för annat än byggande och underhåll av landsvägar och järnvägar om åtgärden hänför sig till en väg- eller banhållares uppgifter. Det handlar alltid om specialsituationer där trafiksystemets funktion eller säkerhet förutsätter att trafikledshållaren finansierar en åtgärd någon annanstans än på vägområdet på en landsväg eller någon annanstans än på järnvägsområdet och trafikledshållaren anser att åtgärden är nödvändig. Till exempel kan s.k. kalla rastplatser som tidigare byggts på landsvägsområdet i fortsättningen byggas också utanför landsvägsområdet i anslutning till service som riktar sig till vägtrafikanterna. I fortsättningen är det också möjligt för banhållaren att delta t.ex. i ordnandet av sådan anslutningsparkering som behövs för bannätet på en fastighet som angränsar till järnvägsområdet.

Utgångspunkten för planeringen av den grundliga reparationen av stambanan ska vara att resan mellan Helsingfors centralstation och Tammerfors järnvägsstation inte får ta längre än en timme med sedvanlig materiel.

Avsikten är att använda planeringspengar också för att påskynda den allmänna planeringen av en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo och till att inleda planeringen av banan.

Inkomster av och utgifter för bastrafikledshållningen per trafikform åren 2017—2019 (mn euro)

  2017 bokslut 2018 ordinarie budget 2019 budgetprop.
  bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter
                   
Väghållning 776 1 765 769 - 769 569 - 569
Banhållning 457 53 414 592 53 539 415 51 364
Farledshållning 94 1 93 100 1 99 105 1 104
Sammanlagt 1 327 55 1 272 1 461 54 1 407 1 089 52 1 037

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bolagiseringen av trafikledningstjänsterna (överföring från moment 31.10.01) 16 317
Bortfall av en post av engångsnatur -11 800
Förbättrande av plankorsningar -2 000
Minskandet av det eftersatta underhållet -40 000
Planeringen av stambanan 1 000
Ring I i Bredvik (överföring till moment 31.10.77) -13 000
Spareffekten av bolagiseringen av trafikledningen -1 400
Trafiksäkerhet och tjällossningspaket 1 220
Uppgifter som överförs till Transport- och kommunikationsverket (överföring till moment 31.20.01) -9 843
Återföring av planeringspengar 5 000
Ökning av isbrytarkostnaderna på grund av isbrytaren Polaris 7 558
Sparbeslut -10 000
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -313 000
Sammanlagt -369 948

2019 budget 1 036 852 000
2018 I tilläggsb. 15 540 000
2018 budget 1 406 800 000
2017 bokslut 1 271 800 000

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för byggandet av västmetron i Esbo från Mattby till Stensvik.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik i Esbo. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet har betalats första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2014—2016. Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas till ett belopp av 12,0 miljoner euro år 2019, ett belopp av 97,313 miljoner euro år 2020 och ett belopp av 16,0 miljoner euro år 2021. Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005 =100) är 240 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 Sammanlagt fr.o.m. 2019
         
Mattby—Stensvik 12 000 97 313 16 000 125 313
Sammanlagt 12 000 97 313 16 000 125 313

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändrad tidsmässig fördelning -19 500
Sammanlagt -19 500

2019 budget 12 000 000
2018 budget 31 500 000
2017 bokslut 83 000 000

36. Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Trafikledsverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts.

Förklaring:Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en snabbspårväg från Östra Centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken. Understöd betalas till Helsingfors och Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Projektet snabbspårvägen Spår-Jokern beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 5,5 miljoner euro 2019, 30,0 miljoner euro 2020, 30,0 miljoner euro 2021 och 18,2 miljoner euro senare. Understödets maximibelopp är 84,0 miljoner euro.

I den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors byggs spårväg på sträckan Hervanta—centrum—Tays och i andra fasen mellan centrum och Lentävänniemi. Understödet betalas till Tammerfors stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2018 för de faktiska understödsberättigande utgifterna 2016—2017. Statsunderstödet är högst 71,0 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Den första fasen av projektet spårvägen i Tammerfors beräknas framskrida så att det i statsunderstöd betalas 19,6 miljoner euro år 2019, 18,7 miljoner euro år 2020 och 0,95 miljoner euro år 2021. Kostnaderna för den andra fasen, sammanlagt 15,95 miljoner euro, beräknas fördela sig så att det i statsunderstöd betalas 7,95 miljoner euro 2021 och 8,0 miljoner euro 2022.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
           
Snabbspårvägen Spår-Jokern 5 500 30 000 30 000 18 200 83 700
Spårvägen i Tammerfors, 1 fasen 19 600 18 700 950 - 39 250
Spårvägen i Tammerfors, 2 fasen - - 7 950 8 000 15 950
Utgifter sammanlagt 25 100 48 700 38 900 26 200 138 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 9 000
Sammanlagt 9 000

2019 budget 25 100 000
2018 budget 16 100 000
2017 bokslut

41. Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.

Förklaring:På beviljande av understöd tillämpas utöver statsunderstödslagen (688/2001) meddelandet från kommissionen om riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C 99/03) samt kommissionens förordning 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och senare gjorda ändringar i förordningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 490
Sammanlagt -1 490

2019 budget 1 000 000
2018 I tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 2 490 000
2017 bokslut 1 150 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar

2) till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till produktion av material och tjänster som stöder detta.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för att understödja underhåll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver.

Statsbidraget inriktas i första hand på vägförbättringar samt på stöd till användning och underhåll av färjor. Det finns ca 55 000 km vägar som är berättigade till statsbidrag, och det har bildats ca 16 000 väglag för att sköta dessa vägar. Antalet specialobjekt som understöds är ca 20.

Understöd beviljas bara för förbättring av de broar och stora vägtrummor som med tanke på framkomligheten på vägen är mest brådskande eller för reparation av skador på vägen. Stödet kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna. För sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör stödets andel för närvarande 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0—20 %. Det stöd som används för specialobjekt som erhåller understöd uppgår till ca 2,3 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 4 000
Sammanlagt 4 000

2019 budget 17 000 000
2018 budget 13 000 000
2017 bokslut 13 000 000

76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 34 997 000 euro.

Anslaget får användas

1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum

4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa

5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt

6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011)

7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962).

Förklaring:Avsikten är att 28 440 000 euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, 6 540 000 euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och 17 000 euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden.


2019 budget 34 997 000
2018 budget 34 997 000
2017 bokslut 18 178 677

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 298 150 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet

2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet.

Fullmakt

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår.

Trafikledsverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår

  Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)
   
Vägprojekt  
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 77 900 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen 27 000 000
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 15 000 000
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 22 500 000
Rv 4 Uleåborg—Kemi 140 000 000
Rv 5 S:t Michel—Juva 121 000 000
Rv 12 Lahtis södra ringväg 198 000 000
Rv 12 Tillola—Keltti 14 000 000
Ring I i Bredvik 20 000 000
Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 7 000 000
Rv 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
   
Banprojekt  
Ringbanan 517 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, spår i väster 48 800 000
Triangelspåret i Riihimäki 12 500 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 150 000 000
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 60 000 000
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 165 000 000
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 5 700 000
Elektrifiering av Nystadsbanan 21 000 000
   
Farledsprojekt  
Havsfarleden till Raumo 31 500 000
Förflyttning av Nyslotts djupfarled 40 000 000
Havsfarleden till Karleby 45 000 000
Havsfarleden till Nordsjö 12 500 000
   
Gemensamma trafikledsprojekt  
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 173 000 000

Förklaring:Under momentet budgeteras alla anslag för farledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment 12.31.10 i de fall där Trafikledsverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar.

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
               
Oavslutade trafikledsprojekt              
Vägprojekt              
Rv 4 Uleåborg—Kemi Budget 2017/tilläggsbudget 2018 2021 140,0   54,5 36,1 49,4
Rv 5 S:t Michel—Juva Budget 2017 2021 121,0   47,0 34,0 40,0
Rv 12 Lahtis södra ringväg Budget 2017 2021 198,0   78,0 56,7 63,3
Ring I i Bredvik Budget 2018 2021 20,0   2,0 15,0 3,0
Rv 4 Kirri—Tikkakoski Budget 2018 2021 139,0   6,3 30,3 102,4
               
Banprojekt              
Mellersta Böle, spår i väster Budget 2014/tilläggsbudget 2018 2020 48,8   36,0 3,0 -
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen Budget 2015 2020 150,0   68,7 25,4 55,9
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Budget 2016 2020 60,0   39,0 13,8 7,2
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen Budget 2017 2022 165,0   41,0 34,9 89,1
Elektrifiering av Nystadsbanan Tilläggsbudget 2017 2021 21,0   10,0 9,0 2,0
               
Farledsprojekt              
Förflyttning av Nyslotts djupfarled Budget 2015 2019 40,0   36,0 4,0 -
Havsfarleden till Karleby Budget 2018 2020 45,0   15,0 25,0 5,0
Havsfarleden till Nordsjö Budget 2018 2020 12,5   1,0 6,0 5,5
               
Gemensamma trafikledsprojekt              
Annan planering av utvecklingsprojekt         - 5,0 -
Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt     1 160,3   434,5 298,2 422,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022— Sammanlagt fr.o.m. 2019
           
Oavslutade trafikledsprojekt 293 150 245 200 169 100 8 500 715 950
Utgifter sammanlagt 293 150 245 200 169 100 8 500 715 950

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 470 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -1 800
Ring I i Bredvik (överföring från moment 31.10.20) 13 000
Rv 4 Kirri-Tikkakoski motorväg, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget -15 000
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors-Riihimäki, ändrad tidsmässig fördelning av anslaget -15 000
Återföring av planeringspengar (överföring till moment 31.10.20) -5 000
Nivåförändring -13 000
Sammanlagt -36 800

2019 budget 298 150 000
2018 I tilläggsb. 24 500 000
2018 budget 334 950 000
2017 bokslut 308 100 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 118 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2019 finansieras fyra livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2019
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I Tilläggsbudget för 2004 2008 700,0 411,3 34,0 254,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 254,8 50,0 345,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 60,0 30,0 570,0
Fast förbindelse till Karlö Budget 2018 2021 116,9 2,0 4,0 110,9
Sammanlagt     2 126,9 728,1 118,0 1 280,8

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

2019 2020 2021 2022– Sammanlagt fr.o.m. 2018
           
Förbindelser som ingåtts före år 2019 118 000 112 800 115 800 1 052 200 1 398 800

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 400 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt -7 000
Sammanlagt -7 000

2019 budget 118 000 000
2018 budget 125 000 000
2017 bokslut 107 000 000