Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              88. Aktieförvärv
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas1 000 000 euro.

Anslaget får användas till bolagisering av Trafikledsverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring:Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet inleddes det 2017 två betydande projekt som ledde till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet ska Trafikledsverkets nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken den 1 januari 2019 bolagiseras till ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.

Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 2 000 000