Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              88. Aktieförvärv
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Väder-, havs- och klimattjänster
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 589 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring: För sin verksamhet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2019, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Produktion och kvalitetsledning
Tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation och marknaden för dem
 • — Det har skapats förutsättningar för en fungerande marknad för person-, gods- och posttransporter genom att man avlägsnat hinder för inträde på marknaden och möjliggjort uppkomsten av dörr-till-dörr-tjänster som förenar fysisk mobilitet och digitala lösningar.
 • — Tillgången på trafik- och kommunikationstjänster som motsvarar användarnas behov har säkerställts och de samhällsomfattande tjänsterna samt serviceskyldigheterna har anpassats till förändringarna i verksamhetsmiljön.
Energireformen inom trafiksektorn
 • — Utnyttjandet av ny teknik, bioekonomi, ren teknik och energieffektiviteten inom trafiksektorn har främjats.
Livskraftiga medier
 • — Det har skapats förutsättningar för en förnyelse av mediebranschen.
Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter
 • — Uppkomsten av nya mobilitetstjänster och ny affärsverksamhet som i stor omfattning utnyttjar digitaliseringen, automatiseringen och stora informationsmaterial har möjliggjorts.
Förtroende för digitala tjänster
 • — Serviceformerna och affärsverksamhetsmodellerna för trafiken och kommunikationen har utvecklats. De risker som hänför sig till användarnas säkerhet är under kontroll.
Trafik- och kommunikationsnäten
 • — Tillgången på och funktionssäkerheten i fråga om trafik- och kommunikationsförbindelserna har tryggats
 • — Finland är ett ledande land för 5G-teknologi.
Finansiering och ekonomisk styrning av trafiksystemet
 • — Det har skapats förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.
Funktionell effektivitet
 • — Helhetsproduktiviteten har ökat med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Dessutom ställer kommunikationsministeriet upp följande mål för sin verksamhet:

 • — Koncernenhetligheten har säkerställts; ämbetsverken samt bolagen inom verksamhetsområdet har klara roller och mål
 • — Förvaltningsområdets strategiska kompetensområden och kompetensbehov har identifierats, en plan för utvecklandet av ministeriets kompetens har utarbetats och kunnandet har utvecklats på strategiska områden
 • — Lagstiftningsarbetet har framskridit enligt en mångårig plan
 • — Ministeriets kommunikation och intressegruppsverksamhet är öppen, planmässig och effektfull.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter14 29114 29114 599
Bruttoinkomster2101010
Nettoutgifter14 08114 28114 589
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 967  
— överförts till följande år13 057  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-4
Omfördelning av omkostnadsbesparingen till moment 31.10.0133
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0128
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Lönejusteringar417
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-99
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-37
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften112
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen101
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Sammanlagt308

2019 budget14 589 000
2018 I tilläggsb.80 000
2018 budget14 281 000
2017 bokslut15 171 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas1 660 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.


2019 budget1 660 000
2018 budget1 660 000
2017 bokslut1 660 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 384 582 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-94 698
Sammanlagt-94 698

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget384 582 000
2018 budget479 280 000
2017 bokslut418 409 156

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas1 000 000 euro.

Anslaget får användas till bolagisering av Trafikledsverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring: Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet inleddes det 2017 två betydande projekt som ledde till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet ska Trafikledsverkets nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken den 1 januari 2019 bolagiseras till ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.

Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Sammanlagt-1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 000 000
2018 budget2 000 000