Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              88. Aktieförvärv
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifterPDF-versio

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 589 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:För sin verksamhet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2019, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Produktion och kvalitetsledning
Tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation och marknaden för dem
 • — Det har skapats förutsättningar för en fungerande marknad för person-, gods- och posttransporter genom att man avlägsnat hinder för inträde på marknaden och möjliggjort uppkomsten av dörr-till-dörr-tjänster som förenar fysisk mobilitet och digitala lösningar.
 • — Tillgången på trafik- och kommunikationstjänster som motsvarar användarnas behov har säkerställts och de samhällsomfattande tjänsterna samt serviceskyldigheterna har anpassats till förändringarna i verksamhetsmiljön.
Energireformen inom trafiksektorn
 • — Utnyttjandet av ny teknik, bioekonomi, ren teknik och energieffektiviteten inom trafiksektorn har främjats.
Livskraftiga medier
 • — Det har skapats förutsättningar för en förnyelse av mediebranschen.
Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter
 • — Uppkomsten av nya mobilitetstjänster och ny affärsverksamhet som i stor omfattning utnyttjar digitaliseringen, automatiseringen och stora informationsmaterial har möjliggjorts.
Förtroende för digitala tjänster
 • — Serviceformerna och affärsverksamhetsmodellerna för trafiken och kommunikationen har utvecklats. De risker som hänför sig till användarnas säkerhet är under kontroll.
Trafik- och kommunikationsnäten
 • — Tillgången på och funktionssäkerheten i fråga om trafik- och kommunikationsförbindelserna har tryggats
 • — Finland är ett ledande land för 5G-teknologi.
Finansiering och ekonomisk styrning av trafiksystemet
 • — Det har skapats förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.
Funktionell effektivitet
 • — Helhetsproduktiviteten har ökat med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Dessutom ställer kommunikationsministeriet upp följande mål för sin verksamhet:

 • — Koncernenhetligheten har säkerställts; ämbetsverken samt bolagen inom verksamhetsområdet har klara roller och mål
 • — Förvaltningsområdets strategiska kompetensområden och kompetensbehov har identifierats, en plan för utvecklandet av ministeriets kompetens har utarbetats och kunnandet har utvecklats på strategiska områden
 • — Lagstiftningsarbetet har framskridit enligt en mångårig plan
 • — Ministeriets kommunikation och intressegruppsverksamhet är öppen, planmässig och effektfull.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 14 291 14 291 14 599
Bruttoinkomster 210 10 10
Nettoutgifter 14 081 14 281 14 589
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 967    
— överförts till följande år 13 057    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -4
Omfördelning av omkostnadsbesparingen till moment 31.10.01 33
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 28
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Lönejusteringar 417
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -99
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -37
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 112
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 101
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Sammanlagt 308

2019 budget 14 589 000
2018 I tilläggsb. 80 000
2018 budget 14 281 000
2017 bokslut 15 171 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas1 660 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag motsvarande de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsåtgärder till den del som de inte har använts som tillägg till övriga anslag.


2019 budget 1 660 000
2018 budget 1 660 000
2017 bokslut 1 660 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 384 582 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -94 698
Sammanlagt -94 698

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 384 582 000
2018 budget 479 280 000
2017 bokslut 418 409 156

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas1 000 000 euro.

Anslaget får användas till bolagisering av Trafikledsverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring:Bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning är Finrail Oy, Air Navigation Services Finland Oy och Cinia Group Ab. Dessutom omfattar ministeriets ansvarsområde Rundradion Ab, för vars styrning ett av riksdagen valt förvaltningsråd svarar. Vid kommunikationsministeriet inleddes det 2017 två betydande projekt som ledde till ett ökat antal bolag inom ministeriets ansvarsområde. I det ena projektet ska Trafikledsverkets nuvarande trafikledningsfunktioner inom väg-, sjö- och järnvägstrafiken den 1 januari 2019 bolagiseras till ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar vid ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. För ägarstyrningen av koncernen svarar kommunikationsministeriet. I det andra projektet är det meningen att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. En förutsättning för det är att det skapas konkurrensneutrala förhållanden på järnvägsmarknaden. För att detta ska kunna genomföras differentieras tre separata statsbolag ur VR-Group Ab: ett materielbolag, ett service- och underhållsbolag och ett fastighetsbolag. För ägarstyrningen av de bolag med specialuppgifter som är under bildning svarar kommunikationsministeriet.

Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrningen räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för ministeriet, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet inom ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för samarbetet mellan ägarna och andra liknande kostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -1 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 2 000 000