Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
              02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk
              04. Amorteringar på övriga lån
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2019

01. Lån som återbetalas till statenPDF-versio

Förklaring: En myndighet som sköter en statlig lånefordran har rätt att i samband med frivillig skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten beviljat.

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 19 500 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter av återbetalningar till staten av lån som antecknats som skuldkapital i samband med egendomsarrangemang. Av affärsverken är det endast Senatfastigheter som har statligt lån. Ränteinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.


2019 budget19 500 000
2018 budget21 000 000
2017 bokslut68 304 488

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 45 614 000 euro.

Förklaring: Inkomstposten består av amorteringar på lån som beviljats genom statsbudgeten. I inkomstposten ingår bl.a. amorteringar på lån som beviljats bolag som ombildats från statliga affärsverk till statsbolag samt andra statsbolag, samt amorteringar på lån som beviljats statliga affärsverk för pensionsavgifter. I inkomstposten ingår även amorteringar på köpesummor och löseskillingar för lägenheter som bildats enligt lagen om gårdsbruksenheter, jorddispositionslagen och jordanskaffningslagen samt amorteringar på grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån. I inkomstposten ingår amorteringar på lån som beviljats av Innovationsfinansieringsverket Business Finland. I inkomstposten har också beaktats amorteringar på lån som beviljats andra stater. Ränteinkomster från lån under momentet tas upp under moment 13.01.05.


2019 budget45 614 000
2018 I tilläggsb.1 436 000 000
2018 budget392 218 000
2017 bokslut497 222 494