Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2019

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 214 700 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Business Finland-verkets inkomster 1 000 000
Royaltyinkomster 4 500 000
Räntor på återbäring av lönegaranti 1 000 000
Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder 43 700 000
Inkomster av auktionering av utsläppsrätter 164 000 000
Övriga inkomster 500 000
Sammanlagt 214 700 000

Under momentet inflyter inkomster till följd av att Business Finland-verket deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 32.20.40.

Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på lagen om rätt för statsrådet att föryttra statens ägande mineralfyndigheter samt för deras utnyttjande erforderliga jordområden (174/1940).

Räntorna på återbäring av lönegaranti är räntor enligt 4 § 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som har betalats som lönegaranti enligt 17 § i lönegarantilagen (866/1998) eller enligt 15 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000).

Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/2011, 1137/1996).

Inkomsterna av auktionering av utsläppsrätter grundar sig på lagen om utsläppshandel (311/2011) och kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010.


2019 budget 214 700 000
2018 I tilläggsb. 90 000 000
2018 budget 117 100 000
2017 bokslut 154 217 200