Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 45 816 065 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 15 171 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 9 939 000 000
02. Samfundsskatt 4 428 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 84 000 000
04. Skatt på arv och gåva 720 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 19 785 900 000
01. Mervärdesskatt 18 796 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 795 900 000
03. Apoteksskatt 194 000 000
08. Punktskatter 7 515 000 000
01. Punktskatt på tobak 1 126 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 520 000 000
05. Punktskatt på läskedrycker 175 000 000
07. Energiskatter 4 678 000 000
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 16 000 000
10. Övriga skatter 3 228 000 000
03. Bilskatt 959 000 000
05. Överlåtelseskatt 840 000 000
06. Lotteriskatt 236 000 000
07. Fordonsskatt 1 182 000 000
08. Avfallsskatt 11 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 116 165 000
03. Banskatt 0
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 21 726 000
05. Vissa avgifter för trafiken 25 985 000
06. Farledsavgifter 48 400 000
08. Oljeavfallsavgifter 4 000 000
09. Övriga skatteinkomster 6 000 000
10. El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 830 000
11. Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet 3 953 000
12. Skatt för strålningsverksamhet 2 271 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 5 826 362 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 38 524 000
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 952 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 37 572 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 147 550 000
10. Domstolarnas inkomster 45 800 000
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 26 000 000
20. Utsökningsavgifter 73 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 750 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 29 713 000
98. Inkomster från EU 27 763 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 1 950 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 626 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 600 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 382 447 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 125 802 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 209 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 13 834 000
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 10 215 000
25. Inkomster av metallmynt 50 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 903 821 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 234 386 000
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 16 930 000
60. Premie för främjande av arbetarskydd 800 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 36 700 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 700 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 14 000 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 586 214 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 18 400 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 563 814 000
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 044 203 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 536 733 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 420 000 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 000 000
04. Andra inkomster från EU 558 000
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 42 000 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 100 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 375 000
44. Fiskevårdsavgifter 9 386 000
45. Jaktvårdsavgifter 11 751 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 800 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 350 000
10. Trafikledsverkets inkomster 2 500 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 850 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 470 960 000
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 850 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 21 600 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 810 000
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 200 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 214 700 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 598 675 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 600 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 300 000
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 494 650 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 101 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 925 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 7 900 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 650 000
20. Överföring från statens bostadsfond 5 250 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 514 200 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 173 200 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 84 000 000
04. Återtagande av överförda anslag 250 000 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 2 212 543 000
01. Ränteinkomster 43 843 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 5 400 000
05. Räntor på övriga lån 17 657 000
07. Räntor på depositioner 1 400 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 19 386 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 883 000 000
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 883 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 185 700 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 185 700 000
15. LÅN 1 491 647 000
01. Lån som återbetalas till staten 65 114 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 19 500 000
04. Amorteringar på övriga lån 45 614 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 426 533 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 1 426 533 000
Inkomstposternas totalbelopp 55 346 617 000