Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2019

10. TrafiknätetPDF-versio

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 150 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 31.10.41 för den icke-ekonomiska verksamheten vid Seinäjoen lentoasema Oy.


2017 III tilläggsb. -150 000
2017 budget 1 271 950 000
2016 bokslut 1 061 400 000
2015 bokslut 940 702 000

41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 31.10.20 för den icke-ekonomiska verksamheten vid Seinäjoen lentoasema Oy.

Bolaget är en privat flygplats som står utanför Finavias flygplatsnät. Flygplatsen har sedan 2016 strävat efter att bedriva en synnerligen kostnadseffektiv verksamhet genom sin flygplatsmodell, som grundar sig på att tjänster produceras för såväl kommersiell som privat flygtrafik efter behov. Enligt verksamhetsmodellen är flygplatsen öppen för flygtrafik enligt förhandsbeställning, och betjänar därmed kunderna endast när det finns ett faktist behov av tjänster. Syftet med denna verksamhetsmodell är att åstadkomma betydande inbesparingar i underhållet av flygplatsen och samtidigt betjäna näringslivet bättre än genom traditionell verksamhet. En betydande del av kostnaderna för underhållet av flygplatsen består av personalutgifter, och en ändring av verksamheten till att grunda sig på ett befintligt behov ökar kostnadseffektiviteten i betydande utsträckning. Modellen kan i fortsättningen utnyttjas också på andra regionala lågtrafikerade flygplatser. En fungerande modell kräver emellertid en tillräckligt omfattande pilotverksamhet, och ett statsunderstöd av engångsnatur är därför nödvändigt för service- och underhållsutgifterna för den personal och utrustning som behövs med tanke på flygsäkerheten, brand- och räddningstjänsten och det civila luftfartsskyddet.


2017 III tilläggsb. 150 000
2017 budget 1 000 000
2016 bokslut 1 150 000
2015 bokslut 2 340 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 288 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal

1) i anslutning till projektet Österbottenbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 674 000 000 euro

2) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 31 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av slutbetalningen av den andel av TEN-T-stödet för projektet Helsingfors—Riihimäki som gäller utveckling av bannätet och som har intäktsförts under moment 12.31.10. Motsvarande anslag avsätts för projektplanering i fråga om nya investeringsprojekt som finanseras av medlen under momenten för investeringsutgifter.

Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut:

Österbottenbanan

Fullmakten för projektet förnyas. Med beaktande av den tidigare användningen av fullmakten ger fullmakten möjlighet till nya förbindelser till ett värde av ytterligare 6 140 000 euro. Förnyandet av fullmakten att ingå avtal gör det möjligt att slutföra projektet under 2018 och omfattar fortsatta arbeten på trafikplatsen i Oulainen och byggande av en trafikplats i Oulunlahti. Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Havsfarleden till Raumo

Fullmakten för projektet havsfarleden till Raumo justeras med 1,5 miljoner euro från 30 miljoner euro till 31,5 miljoner euro. Justeringen av fullmakten att ingå avtal föranleds av att mängden berg under vattnet som måste sprängas bort och åtföljande avlägsnande av stenblock och av att indexnivån på huvudentreprenadavtalet stigit mer än väntat.


2017 III tilläggsb. 288 000
2017 I tilläggsb. 35 012 000
2017 budget 272 800 000
2016 bokslut 347 729 000
2015 bokslut 358 857 000