Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 31 639 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av de områden som Forststyrelsen har ansvaret för) 39 71 91 100
Restaurering och vård (ha) 5 738 5 746 5 560 5 990
Inventering av artförekomst (st.) 8 536 6 409 9 500 9 000
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 746 600 5 948 500 6 050 000 6 150 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,10 4,08 4,09 4,09
Forststyrelsen
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård- och restaureringsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion; Forststyrelsen följer effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd
 • — svarar för utvecklandet och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och andra fördelar
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 400 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 39 40 40 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 674 763 1 100 1 500
Skötsel av nationalparker (ha) 990 000 1 002 000 1 005 000 1 005 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 764 000 993 000 1 120 000 1 250 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 045 000 821 000 705 000 570 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 5 216 5 563 5 600 5 600
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 20 882 24 257 24 500 24 500
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 267 2 269 2 269 2 269
Skyddade byggnader (st.) 356 383 383 383
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 27 25 24 24

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -900
Förbättring av serviceutrustningen i nationalparker och på vissa rekreationsområden -650
Minskandet av det eftersatta underhållet 1 500
Projektet Turism 4.0 -460
Lönejusteringar 343
Sammanlagt -167

2019 budget 31 639 000
2018 I tilläggsb. 504 000
2018 budget 31 806 000
2017 bokslut 29 656 000