Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2019

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 784 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 500 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 20 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Finlands miljöcentral stöder genom sin verksamhet på ett mångsidigt sätt bedömningen av mål och medel för en hållbar utveckling och av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral fokuserar nationellt vid genomförandet av Agenda 2030 särskilt på att främja målet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland.”

Samhälleliga effekter

Med sin verksamhet bidrar Finlands miljöcentral till en hållbar utveckling i samhället genom att ta fram och förmedla ny information och nya lösningsmodeller. De viktigaste användarna av informationen är statsrådet, regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

Effektmålen är följande:

 • — Tillväxten inom bioekonomin och den cirkulära ekonomin och de nya lösningarna är hållbara med avseende på dämpandet av klimatförändringen, användningen av vattentillgångar och andra naturresurser, belastningen på vattendragen och Östersjön och tryggandet av ekosystemen
 • — Livsmiljöerna uppvisar stor mångfald, är sunda och främjar välbefinnandet, och man är medveten om deras betydelse för hälsan
 • — Information om miljön produceras, distribueras och används effektivt; i och med digitaliseringen förbättras medborgarnas förutsättningar att delta i beslutsfattandet om den egna livsmiljön och det uppstår ny företagsverksamhet kring produktion, bearbetning och distribution av miljöinformation
 • — Problemområdena inom miljöregleringen har identifierats, och man har löst dem genom att prova nya verksamhetsmodeller och genom att utnyttja engagerande utveckling av regleringen och konsekvent utvärdera regleringen och försöken
 • — Försök som baserar sig på samarbete mellan olika aktörer skapar innovationer och lösningsmodeller med hjälp av vilka man stärker det finländska samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet och som även kan användas internationellt.
Verksamhetens resultat
Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet sätter upp följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Miljöcentralen fortsätter att öka antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen
 • — Miljöcentralen ökar användningen av digitala kanaler för informationsförmedling i den kommunikation som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadsmotsvarigheten hos såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ sett ur ett medieperspektiv.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, med fokus på de styrningssystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att följa och utvärdera effekterna av åtgärderna
 • — att främja den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i material- och energianvändningen
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på vattendragen och Östersjön och övervakningen av vattenstatusen samt att bekämpa oljeskador och kemikalieolyckor
 • — att främja hållbart nyttjande av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att övervaka och trygga statusen för naturens mångfald, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om urbaniseringen, markanvändningen, den byggda miljön och trafiksystemen samt på att utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov.

I sin forsknings- och utvecklingsverksamhet beaktar miljöcentralen också sådana miljöfrågor som börjar få ökad betydelse, såsom exempelvis

 • — de allt större återverkningarna av globala miljöförändringar på Finland
 • — förändringar i förvaltningen av miljön
 • — effekterna av befolkningens stigande medelålder och förändringarna i befolkningsstrukturen på servicestrukturerna, boendet och mobiliteten.
Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4,8 miljoner euro, varav exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften. Från den övriga statsförvaltningen beräknas det inflyta finansiering till ett belopp av 16,8 miljoner euro, varav 11,2 miljoner euro utgör samfinansiering. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7,4 miljoner euro, varav EU:s andel är ca 4,8 miljoner euro. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Produktivitet

Finlands miljöcentral förbättrar produktiviteten genom att utveckla samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom stödfunktionerna. De nedskärningar i lokal- och förvaltningskostnader som genomförandet av regeringsprogrammet förutsätter och som förlagts till 2016—2018 genomförs före utgången av 2018.

Finlands miljöcentral koncentrerar sin verksamhet i huvudstadsregionen till Vik 2017—2019. Flytten sker stegvis och föranleder engångskostnader på sammanlagt 2,7 miljoner euro. Jämfört med nivån 2015 är hyreskostnaderna 1,5 miljoner euro lägre från och med 2019.

Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen. Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till datalager. De nya verksamhetsmodellerna förbättrar produktiviteten även när det gäller de uppgifter som regionförvaltningen ansvarar för.

Produktiviteten förbättras även genom att verksamhetsmodellerna för forskningssamarbetet mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen görs mer mångsidiga, genom att man tillsammans utvecklar uppföljningsmetoder och i uppföljningen nyttiggör nya samarbetsmodeller samt genom att man ytterligare ökar samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer.

År 2019 beräknas det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral vara ca 530. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 238 årsverken. Behovet att minska antalet årsverken ökar ytterligare av den åtstramning som följer av engångskostnaderna för flytten till Vik. I och med överföringen av ledningsansvaret för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs minskar antalet årsverken något från och med ingången av 2019. Mängden personal beror främst på hur den externa finansieringen utvecklas samt på hur de effektiviseringsåtgärder som förlagts till 2016—2018 framskrider. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen och mängden finansiering som finns till förfogande.

Finlands miljöcentrals årsverken 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
  559 540 530

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 53 815 49 837 51 784
Bruttoinkomster 28 950 27 500 29 000
Nettoutgifter 24 865 22 337 22 784
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 159    
— överförts till följande år 8 172    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 11 677 11 500 11 200
— finansiering från EU 4 492 5 000 4 800
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 740 3 000 3 300
Intäkter sammanlagt 18 909 19 500 19 300
       
Totala kostnader för projekten 27 062 27 857 27 571
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 153 -8 357 -8 271
Självfinansieringsandel, % 30 30 30

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-3 årsverke) (överföring till moment 26.20.01) -180
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda (överföring från moment 35.10.70) 300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -238
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 12
Lönejusteringar 713
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -151
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -130
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -65
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 201
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Nivåförändring 18
Sammanlagt 447

2019 budget 22 784 000
2018 I tilläggsb. 714 000
2018 budget 22 337 000
2017 bokslut 25 878 000