Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2019

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 227 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för övervakning av förbud och restriktioner i fråga om produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt, vilket krävs enligt Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver

3) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

4) byggprodukter

5) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter, till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet samt för kommunikation som stöder målen i miljöministeriets strategi och till resebidrag till intressentgrupper.

Förklaring:Miljöministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Effektmål Resultatmål för verksamheten
   
1. En god miljö och biologisk mångfald — Samordnat verkställande av vatten- och havsvården och finansieringsbasen för det främjas. Informationshanteringen i fråga om vattnen reformeras
  — I vatten- och havsvården och aktionsplanen för Östersjön tas det in åtgärder som stöder målen för hållbar utveckling
  — Skyddet av skogar, myrar och våtmarker samt vården med metoder som bygger på frivillighet utvecklas
  — Miljöförfarandena i lagstiftningen för olika sektorer integreras, tillstånds- och tillsynsförfarandena automatiseras och subsidiära miljöansvarssystem utvecklas
  — Ett nationellt luftvårdsprogram utarbetas och minskning av hälsofarliga partikelutsläpp och sot främjas
  — Skyddet av arter och naturtyper stärks utifrån nya hotbedömningar med beaktande av effekterna av klimatförändringen
  — Betydelsen av kulturmiljöer och kulturlandskap stärks på bred bas i hela samhället
  — En totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds i syfte att svara på förändringarna i omvärlden
2. Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle — Den klimatpolitiska planen på medellång sikt och energi- och klimatstrategin genomförs och man deltar i beredningen av den långsiktiga klimatpolitiska planen. Kommunernas och regionernas klimatarbete påskyndas
  — Man agerar för att miljö- och klimataspekter ska beaktas i jordbruks-, skogs- och energisektorn och i den övriga bioekonomin. Man deltar i utarbetandet av en strategi för näringsåtervinning i Östersjöområdet
  — Den riksomfattande avfallsplanen och färdplanen för bättre återvinning av plast genomförs och lagstiftningen utvecklas
  — Hållbara offentliga upphandlingar och ibruktagande av frivilliga s.k. Green deal-avtal främjas
  — Byggnadsbeståndets energiprestanda, högklassigt byggande, byggnadernas fuktsäkerhet och ett gott inomhusklimat främjas
  — Utnyttjande av förnybar energi, träbyggande och koldioxidsnålhet i den byggda miljön främjas
  — Man bereder åtgärder för att minska miljöbelastningen vid byggande och förbättra material- och resurseffektiviteten
3. Hållbar stadsutveckling — Funktionsdugligheten och hållbarheten i stadsregionernas samhällsstruktur förbättras på partnerskapsbasis
  — Bostadsmarknadens funktionsduglighet och utvecklandet av mångsidiga bostadsområden främjas
  — Människornas välbefinnande stärks genom att säkerställa och utveckla kvaliteten på boendeförhållandena och närmiljön
  — Nyttjandet av naturen för rekreation och en hållbar naturturism främjas
  — Naturens effekter på hälsa- och välbefinnande främjas genom att grönområdenas kvalitet förbättras.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 816 27 256 27 027
Bruttoinkomster 734 800 800
Nettoutgifter 26 082 26 456 26 227
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 992    
— överförts till följande år 15 382    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det internationella sot-initiativet CCAC (överföring till moment 35.10.66) -100
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -4
Nedskärning av post som överförs -800
Stärkande av internationell verksamhet 300
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 28
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Lönejusteringar 623
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -144
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -162
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -56
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Nivåförändring -81
Sammanlagt -229

2019 budget 26 227 000
2018 I tilläggsb. 78 000
2018 budget 26 456 000
2017 bokslut 27 472 000