Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 96 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare

3) till betalning av statlig ersättning enligt 38 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård för kostnader som orsakas av utbildning för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården och praktik i anslutning därtill.

Förklaring:Avsikten är att 63 400 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning och för utbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården till de samkommuner som är huvudmän för universitetssjukhus, 29 400 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 3 100 000 euro till universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning och 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård så att utbildningsersättning kan betalas redan 2019 för utbildning av specialsocialarbetare och sjukskötare i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbildning av specialister i företagshälsovård (överföring från moment 33.70.51) 1 000
Utbildning av specialsocialarbetare och andra utvecklingsförslag -1 500
Utbildning för specialsocialarbetare 1 300
Utbildning i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning 500
Sammanlagt 1 300

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 96 000 000
2018 budget 94 700 000
2017 bokslut 94 924 714