Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 563 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd så att pensionsstödet börjar omfatta nya åldersklasser.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om folkpensionsindex och lagen om utkomststöd så att folkpensionsindex fryses för år 2019. Förslaget berör även momenten 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.52, 33.20.55, 33.30.60 och 33.50.50. Indexfrysningen gäller inte det grundläggande utkomststödet. Det indexjusteras i normal ordning.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2019 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 111
Garantipension 228
Handikappförmåner 553
Bostadsbidrag för pensionstagare 639
Pensionsstöd 33
Sammanlagt 3 564
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 1
Statens andelar av förmånerna 3 565
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -2
Sammanlagt 3 564

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av garantipensionen 9 600
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa 8 400
Ändring i behovskalkylen -35 100
Sammanlagt -17 100

2019 budget 3 563 400 000
2018 budget 3 580 500 000
2017 bokslut 3 531 883 431