Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 715 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 82 % år 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition i vilken det föreslås att giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan för försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förlängs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fortsättning av den temporära sänkningen av dröjsmålsräntan på LFöPL-premier 2019–2020 1 200
Indexjustering 11 240
Ändring i behovskalkylen 17 660
Sammanlagt 30 100

2019 budget 715 400 000
2018 budget 685 300 000
2017 bokslut 662 200 000