Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 508 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen och den därtill hörande barnförhöjningen samt förhöjningsdelen finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. De arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Alterneringsersättningar finansieras såsom motsvarande arbetslöshetsförmåner. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner genom vilken arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2019 fastställs.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med ett förslag till det belopp av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt för finansieringen av grunddagpenningen.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 032 500 000
— kommunernas finansieringsandel -377 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 576 000 000
— kostnadsersättningar 89 000 000
— rörlighetsunderstöd 2 000 000
— lönesubvention 129 000 000
— förhöjningsdel 33 000 000
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt 1 484 500 000
   
Grunddagpenning  
— under arbetslöshetstiden 160 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 35 000 000
— förhöjningsdel 4 000 000
— kostnadsersättning 6 000 000
— lönesubvention 17 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie -198 000 000
Grunddagpenning sammanlagt 24 000 000
   
Alterneringsersättning 100 000
Sammanlagt 1 508 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kortvariga studier med utkomstskydd för arbetslösa 3 500
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -3 000
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga -1 500
Uppskattad användning av lönesubvention -64 400
Ändring av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie -30 700
Ändring i behovskalkylen -1 100
Överföring från moment 33.20.51 42 400
Överföring från moment 33.20.56 100
Sammanlagt -54 700

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 508 600 000
2018 budget 1 563 300 000
2017 bokslut 1 495 980 710