Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 832 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Sysselsättningsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Sysselsättningsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalats till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, så att en företagares familjemedlem som inte är delägare i företaget ska börja betraktas som löntagare i stället för företagare. För en familjemedlem som inte är delägare i företaget ska det föreskrivas ett arbetsvillkor på 12 månader och dessutom en granskningsperiod på 12 månader under vilken familjemedlemmen inte får ha innehav eller bestämmanderätt i företaget.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att främja mottagande av kortvarigt arbete. Vid jämkning av arbetslöshetsförmån övergår man från den nuvarande jämkningen enligt tidpunkten för intjänandet av inkomsten till jämkning enligt tidpunkten för utbetalningen av inkomsten. Till övriga delar förblir bestämmelserna om jämkningen av förmånen oförändrade.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 633 900 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 85 000 000
Lönesubventioner och startpeng 48 000 000
Kostnadsersättningar 25 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader 14 000 000
Alterneringsersättning 26 100 000
Sammanlagt 832 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förbättrade incitament för att ta emot arbete 20 000
Kortvariga studier med utkomstskydd för arbetslösa 1 400
Uppskattad användning av lönesubvention -11 600
Utkomstskydd för arbetslösa familjemedlemmar till företagare 10 000
Ändring i behovskalkylen -219 100
Överföring från moment 33.20.56 26 100
Sammanlagt -173 200

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 832 000 000
2018 budget 1 005 200 000
2017 bokslut 983 911 277