Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 23 222 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet

2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet 80 % av kostnaderna i statsbidrag, dock så att den andel som motsvarar mervärdesskatten beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.

Av statsbidraget beräknas 14 000 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 8 872 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv. Institutet bidrar till att förbättra arbetslivets kvalitet och arbetsproduktiviteten samt till att öka deltagandet i arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2019. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat

I enlighet med regeringens spetsprojekt genomför Arbetshälsoinstitutet följande åtgärder:

Regeringsprogrammets strategiska insatsområde: Välfärd och hälsa

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

 • — Arbetshälsoinstitutet främjar företagshälsovårdens, de samordnande aktörernas och arbetsgivarnas kompetens när det gäller att stödja partiellt arbetsföra att sysselsättas och fortsätta i arbetslivet
 • — Arbetshälsoinstitutet deltar i utvecklingen och bedömningen både av ett servicesystem som stöder partiellt arbetsföras sysselsättning och delaktighet och av hälsovård och andra stödåtgärder för dessa samt utvecklar och genomför lösningar för stödjande av arbetsförmågan hos arbetslösa tillsammans med spetsprojektet Vägar in i arbetslivet och försök inom ramen för det. Avsikten är att verksamhetsmodellerna ska tas i bruk i de blivande landskapen.

Regeringsprogrammets reformprojekt: social- och hälsovårdsreformen

 • — Arbetshälsoinstitutet deltar i fastställandet av företagshälsovårdens roll och uppgifter i social- och hälsovårdsreformen och stöder organiseringen av företagshälsovården i reformen av social- och hälsovårdens servicesystem liksom en förbättring av företagshälsovårdens täckningsgrad på social- och hälsovårdsområdena
 • — Arbetshälsoinstitutet stöder de regionala aktörerna i skapandet av samarbetsförfaranden inom social- och hälsovårdsområdena mellan företagshälsovård, hälso- och sjukvård och rehabilitering för att skapa så smidiga vård- och rehabiliteringskedjor och processer som möjligt
 • — Arbetshälsoinstitutet ger akt på social- och hälsovårdspersonalens välbefinnande under social- och hälsovårdsreformens gång.

I överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets strategi genomför Arbetshälsoinstitutet åtgärder med följande innehåll:

Vi skapar en arbets- och livsmiljö som främjar säkerhet och välfärd
 • — Arbetshälsoinstitutet vidtar åtgärder med hjälp av vilka den övergripande Nollprincipen förs ut till arbetsplatserna. Nollprincipen är en modell enligt vilken alla oönskade händelser som inträffar på en arbetsplats kan förhindras bara alla på arbetsplatsen, från ledningen till arbetstagarna, förbinder sig till målen
 • — Arbetshälsoinstitutet genomför åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028
 • — Arbetshälsoinstitutet stöder och utvecklar förfaringssätt som främjar arbetets resurser på arbetsplatserna.
Vi stöder välfärd i arbetets brytningsskede
 • — Arbetshälsoinstitutet producerar (föregripande) information om vilka effekter det förändrade arbetet har på arbetstagare och arbetsplatser liksom också åtgärdsförslag för beslutsfattandet
 • — Arbetshälsoinstitutet sammanställer ur olika datalager en databas över arbetsliv, arbetshälsa, arbetsmiljöer, företagshälsovård och arbetarskydd, utvärderar och analyserar trender i anslutning till dessa och stödjer finländska arbetsplatser att bemöta utmaningar som beror på nya typer av arbetssätt.
Arbetshälsoinstitutet stöder statsrådets principbeslut Arbetshälsa 2025 på följande sätt:
 • — Arbetshälsoinstitutet deltar i verkställandet av principbeslutet Arbetshälsa 2025 och i utvecklingen av indikatorer
 • — Arbetshälsoinstitutet utvecklar företagshälsovården i enlighet med nämnda principbeslut med beaktande av integrationen av social- och hälsovården och olika kundgruppers behov.
Hantering av mänskliga resurser

Arbetshälsoinstitutet anpassar sina personalresurser enligt möjligheterna att finansiera verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Vetenskapliga publikationer 2161) 200 250
Populariserade publikationer 1011) 350 200
Besökare på webbsidorna antal/mån. 248 000 250 000 267 000
Arbetshygieniska utredningar  350  350  350
Laboratorieanalyser 64 141 60 000 63 000
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga 2 207 1 800 2 000
Personer som utbildas, dagar 27 227 30 000 32 000

1) Ändrat kalkyleringssätt i och med övergången till det riksomfattande systemet VIRTA

För arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 52 000 000 euro, beviljas 23 222 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten enligt resultatområde beräknas vara följande under 2019:

Verksamhetens omfattning enligt resultatområde år 2017—2019 (1 000 euro)

    Utgifter   Egen finansiering   Statsbidrag
  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
                   
Forskning och utveckling 17 888 19 700 19 700 8 982 9 900 9 900 8 906 9 800 9 800
Sakkunnigarbete 3 535 3 900 3 900 153 - - 3 382 3 900 3 900
Intern verksamhet 9 690 8 700 8 700 1 253 178 178 8 437 8 522 8 522
Utbildning och service 19 590 19 700 19 700 18 665 18 700 18 700 925 1 000 1 000
Sammanlagt 50 703 52 000 52 000 29 053 28 778 28 778 21 650 23 222 23 222
                   
Finansieringsandel, %       57 55 55 43 45 45

2019 budget 23 222 000
2018 budget 23 222 000
2017 bokslut 23 222 000