Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 228 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

7) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att utföra den uppgift som anges i lagen om ordnande av social- och hälsovård).

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem och utveckla social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom uppgiftsområdet och för utnyttjandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen. Av anslaget har 350 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, framsyn, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla datalager och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Verksamhetens resultat

När resurserna minskar anpassar Institutet för hälsa och välfärd sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och uppfyllandet av de sakkunnig- och myndighetsuppgifter institutet har minimeras. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är också långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt upphovsrättsintäkter, erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Andel av anslaget som enligt uppskattning används för understöden (euro)

   
Stiftelsen för alkoholforskning 350 000
Riktlinjer för god medicinsk praxis 756 000
Cancerföreningen i Finland 926 000
Synskadades Centralförbund 140 000
Stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö 400 000
Sammanlagt 2 572 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 82 995 84 679 83 445
Bruttoinkomster 33 070 32 200 31 217
Nettoutgifter 49 925 52 479 52 228
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 107    
— överförts till följande år 7 804    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— försäljningsintäkter 9 023 9 000 9 000
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 9 023 9 000 9 000
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet - 20 20
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 228 5 300 5 300
— andel av samkostnader 2 117 2 200 2 200
Kostnader sammanlagt 7 345 7 500 7 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 678 1 500 1 500
Kostnadsmotsvarighet, % 123 120 120

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 13 145 13 000 13 000
— finansiering från EU 3 672 3 500 3 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 772 700 700
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 6 310 6 000 6 000
Intäkter sammanlagt 23 899 23 200 23 200
       
Totala kostnader för projekten 42 221 40 700 40 700
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -18 322 -17 500 -17 500
Självfinansieringsandel, % 43 43 43

Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken enligt avdelning

  2017
utfall
årsv. 2018
uppskattning
årsv. 2019
mål
årsv.
             
Välfärd 14 132 155 13 611 155 13 412 155
Folkhälsolösningar 20 377 218 18 958 215 18 682 215
System 8 273 85 7 680 87 7 567 87
Statens social- och hälsovårdstjänster 13 574 141 16 722 184 16 480 184
Hälsosäkerhet 15 020 167 14 778 167 14 562 167
Informationstjänster 11 619 118 12 930 124 12 742 124
Sammanlagt 82 995 884 84 679 932 83 445 932

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beredning och inledande av ett pilotprojekt för kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, återföring -1 500
Evalueringsverksamheten (9 årsv.) 700
Utbildning om upphandlingslagen i anslutning till konkurrensutsättning av service vid funktionsnedsättning 300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -647
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -37
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -30
Indexhöjning av hyresutgifterna 32
Lönejusteringar 1 406
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -410
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -242
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -129
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Temporär sänkning av StPL-avgiften 401
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 88
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -60
Nivåförändring -110
Sammanlagt -251

2019 budget 52 228 000
2018 I tilläggsb. 773 000
2018 budget 52 479 000
2017 bokslut 49 622 000