Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 334 000 euro.

Förklaring:

Effekter

Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i försäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

  2019
uppskattning
   
Produktivitet och lönsamhet  
Beslutspris (euro/avgörande) 200
Produktiviteten av arbetet (avgörande/årsv.) 404
   
Resultat och kvalitetsledning  
Anhängiggjorda besvärsärenden 40 000
Avgjorda ärenden 42 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 8,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rättelse av ökningen i antalet ärenden från tidigare år -313
Säkerställande av skälig handläggningstid 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Lönejusteringar 188
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -70
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -33
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 50
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 41
Sammanlagt 342

2019 budget 8 334 000
2018 I tilläggsb. 196 000
2018 budget 7 992 000
2017 bokslut 8 818 000