Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 355 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter att hyra in sig hos enheten för hälso- och sjukvården för fångar och kommer också i fortsättningen att svara för dessa kostnader. Såsom inkomster för enheten för hälso- och sjukvård för fångar beaktas inkomsterna av dess avgiftsbelagda verksamhet och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Effekter

Institutet för hälsa och välfärd har efter bytet av förvaltningsområde inlett ett program för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar för att bl.a. förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälsotjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter det att fångarna frigetts.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 772 17 077 18 554
Bruttoinkomster 167 199 199
Nettoutgifter 16 605 16 878 18 355
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år -    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av kostnaderna för externa hälsovårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar 1 000
”Centraliserad bokföring”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -14
Lönejusteringar 371
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -34
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 137
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 65
Nivåförändring -38
Sammanlagt 1 477

2019 budget 18 355 000
2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000