Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 547 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2019 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2017
utfall
årsv. 2018
uppskattning
årsv. 2019
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 595 - 550 - 547 -
Företagsekonomiska prestationer 56 268 805 59 030 802 61 087 822
Utomstående finansiering sammanlagt 423 10 430 9 430 5
Sammanlagt 57 286 815 60 010 811 62 064 827

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 286 60 010 62 064
Bruttoinkomster 56 691 59 460 61 517
Nettoutgifter 595 550 547
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 541    
— överförts till följande år 509    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 195,39 196,02 196,02
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 107,36 95,86 95,86
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 187,50 182,11 182,11

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 350,58 359,88 359,88
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 827,32 881,15 881,15
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 377,90 396,03 396,03

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 204 58 567 60 556
— övriga intäkter 1 487 893 961
Intäkter sammanlagt 56 691 59 460 61 517
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 56 965 59 709 61 766
— andel av samkostnader 321 301 298
Kostnader sammanlagt 57 286 60 010 62 064
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -595 -550 -547
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) 142 602 143 455 143 455
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) 3 729 4 079 4 079
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) 56 68 68
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 647 4 563 4 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 56 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -3

2019 budget 547 000
2018 budget 550 000
2017 bokslut 563 000