Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 769 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning vidareutvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom bl.a. projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
  • — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Ministeriets ledning 665 668 587
Ledningens stöd 4 562 2 428 2 495
Enheten för internationella frågor   2 155 2 216
Kommunikation 1 390 1 397 1 436
Förvaltning 2 826 2 839 2 918
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården 1 714 1 722 1 769
Avdelningen för social trygghet och försäkringar 3 155 3 168 3 257
Avdelningen för välfärd och tjänster 11 833 11 886 12 218
Avdelningen för arbete och jämställdhet 4 720 4 741 4 873
Sammanlagt 30 865 31 004 31 769

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 559 37 704 38 319
Bruttoinkomster 6 694 6 700 6 550
Nettoutgifter 30 865 31 004 31 769
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 474    
— överförts till följande år 8 809    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -8
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM -225
Återföring av bortfallet av utbildningsanslag enligt ramavtalet 90
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Lönejusteringar 721
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -194
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -71
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 244
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 116
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -21
Nivåförändring 119
Sammanlagt 765

2019 budget 31 769 000
2018 I tilläggsb. -108 000
2018 budget 31 004 000
2017 bokslut 31 200 000