Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              52. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2019

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)

2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011)

3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000)

4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015).

Förklaring:Att driva en process med grupptalan kan kräva betydande resurser som inte kan förutses på förhand. Grupptalan föranleder rättegångskostnader för staten, om konsumentombudsmannen förlorar talan.

Konkurrens- och konsumentverket förutsätts med stöd av konkurrenslagen vidta åtgärder för att bestraffa förbjudna konkurrensbegränsningar genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Konkurrens- och konsumentverket ska också ingripa i företagsköp som förhindrar konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. Konkurrens- och konsumentverket kan fastställa villkor för ett företagsköp eller göra en framställning till marknadsdomstolen om att förbjuda ett företagsköp. Behandlingen av Konkurrens- och konsumentverkets beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Konkurrens- och konsumentverket förlorar målet.

Energimyndighetens uppgift är att övervaka efterlevnaden av el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas. Det förutsätts att Energimyndigheten med stöd av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden vidtar åtgärder för att bestraffa verksamhet som står i strid med el- och naturgasmarknadslagarna och EU:s lagstiftning om den inre marknaden för el och naturgas genom att göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift när de förutsättningar som föreskrivs i lagen föreligger. Behandlingen av Energimyndighetens beslut och framställningar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Energimyndigheten förlorar målet.

Patent- och registerstyrelsen ska övervaka att en stiftelses verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Om stiftelsens beslut, åtgärder eller förfaranden står i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, förutsätts Patent- och registerstyrelsen vidta åtgärder. Patent- och registerstyrelsen kan ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Domstolen kan på Patent- och registerstyrelsens ansökan entlediga förvaltningsrådet, styrelsen eller en ledamot i dessa organ från deras uppdrag. Domstolen kan på Patent- och registerstyrelsens ansökan bestämma att upplösa stiftelsen genast, om stiftelsens verksamhet fortgående eller väsentligt stått i strid med lag och stiftelsens stadgar. Patent- och registerstyrelsen kan också göra en anmälan till förundersökningsmyndigheten för utredande av om en ledamot av förvaltningsrådet eller av styrelsen eller verkställande direktören i sitt uppdrag har gjort sig skyldig till en straffbar handling. Ett domstolsförfarande som Patent- och registerstyrelsen inlett i ett tillsynsärende är förknippad med en risk för att bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader, om Patent- och registerstyrelsen förlorar målet.


2019 budget 50 000
2018 budget 50 000
2017 bokslut